โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)

 

   โรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ.อุปถัมภ์) เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อ "โรงเรียนชุบศรวิทยา" ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่
ของ ผส.31 พัน.1 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2496 ผส.31 พัน.1 ได้มอบกิจการโรงเรียนให้แผนกศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รับโอน
เป็นโรงเรียนประชาบาล   มีพื้นที่โรงเรียน 12 ไร่ – งาน - ตารางวา ทิศตะวันออกจด ร.31 พัน.1 รอ. ทิศตะวันตกจด
ถนนพหลโยธิน ทิศเหนือจดถนนส่วนบุคคล และทิศใต้จด ร.31 พัน.1 รอ. เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  มีครูสอน 2 คน โดย นายสมัย ธูปแฉล้ม เป็นครูใหญ่  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับดังนี้
          พ.ศ. 2503  นายสมัย  ธูปแฉล้ม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนอื่น นางบุบผา รวยนิรัตน์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
          พ.ศ. 2504  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
          พ.ศ. 2506  นางประนอม  วิงวอน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          พ.ศ. 2509  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม โดยต่อเติมจากอาคารเดิม 2 ห้องเรียน และบ้านพักครูอีก
4 หลัง
          พ.ศ. 2522 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน เป็น โรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 อุปถัมภ์)
          พ.ศ. 2523 นางสุนีย์  บุณยะวิโรจน์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
นางสร้อยจิต แขวงกรุง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และโรงเรียนโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ
          พ.ศ. 2524 นางสร้อยจิต  แขวงกรุง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2532
          พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคารเรียนหลังที่ 5 โดยใช้ชื่อ“อาคารเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา รัชกาลที่  9”
          พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 205/2526  จำนวน  1 หลัง
          พ.ศ. 2537  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการพัฒนาชนบทตามข้อเสนอของส.ส.กมล จิระพันธุ์วานิช
ให้สร้างส้วม ตามแบบ สปช. 601  จำนวน 1 หลัง 10 ที่นั่ง  พร้อมปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร โดยเปลี่ยนสังกะสีใหม่
ทั้งหมด และราดยางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนทั้งหมด
          พ.ศ. 2537  นางสร้อยจิต  แขวงกรุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  นายกิตติศักดิ์ อ่อนไสว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601 จำนวน 1 หลัง 6 ที่นั่ง และสร้างสนามวอลเล่ย์บอล
จำนวน 1 สนาม ทำการปักเสาพาดสายเมนไฟฟ้า และติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น ในอาคารเรียน 3 หลัง จำนวน  36 จุด
          .ศ. 2538  โรงเรียนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้เพิ่มชื่อ
โรงเรียนจากโรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 อุปถัมภ์)” เป็น “โรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ. อุปถัมภ์)” เพื่อให้ถูกต้องตรงกับ
ชื่อหน่วยงานที่ให้การอุปถัมภ์
          .ศ. 2538  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการพัฒนาชนบท ตามข้อเสนอของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร(ส.ส.กมล จิระพันธุ์วาณิช)  ให้สร้างทางเท้า คสล.จากโรงอาหารไปยังห้องน้ำห้องส้วม และจัดซื้อเครื่องดนตรี
สากล จำนวน 8 รายการ     พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน 2 รายการ
          .ศ. 2538 นายรวิ ศุขกลิ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุง  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพัฒนานิคม ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุศร ฯ  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2538
          .ศ. 2538  คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช  นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย มอบประกาศเกียรติคุณให้โรงเรียนชุบศร
ในโอกาสที่ร่วมทำกิจกรรม “แยกเศษกระดาษเพื่อชีวิตป่า ในวันร่วมใจทำไทยให้สะอาด”
          .ศ. 2538  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีมอบเกียรติบัตรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการประเมินตนเอง
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยนายคมสันต์ คงทน ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
          .ศ. 2538  กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาหารกลางวันดีเด่น ประเภท 1 วัน ประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2538 โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          .ศ. 2538  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนในโอกาสที่โรงเรียน ไดัพัฒนาคุณภาพงานการให้บริการอนามัยโรงเรียน ระดับ 1 โดย นายแพทย์ ปากรม วุฒิพงศ์ อธิบดีกรมอนามัย
          .ศ. 2539  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียน “สิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2539  โดย นายกมล  ภู่ประเสริฐ  เลขาธิการ     คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
          .ศ. 2538-2539  โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้มีอุปการะคุณสร้างป้ายชื่อโรงเรียน และสร้างรั้ว คสล. จำนวน  6 ช่อง แล้วเสร็จ
          .ศ. 2539  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีมอบเกียรติบัตร “โรงเรียนดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2539  ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
          .ศ. 2541  โรงเรียนได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นรางวัลที่ 1 ในระดับ อำเภอ และรางวัลชมเชยระดับจังหวัด
          .ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตรให้เพื่อแสดงว่า เป็นโรงเรียนสีขาว         เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด
          .ศ. 2542  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลพบุรี มอบเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง” ประจำปีการศึกษา 2542
          .ศ. 2543  สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 6 มอบเกียรติบัตร “เป็นสถานศึกษานำร่องโครงการเสริมสร้างน้ำใจไมตรี เขตการศึกษา 6 ประจำปีการศึกษา 2543”
          วันที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  นายอาภากร พาณิชย์กุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าวุ้ง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศร    แทน นายรวิ  ศุขกลิ่น   ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
          ในปี 2546  ไดัรบงบประมาณก่อสร้างสร้วม แบบ  สปช. 604/45  จำนวน  4 ที่นั่ง
          
           ปัจจุบันโรงเรียนชุบศร  มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 หลัง อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม ซุ้มพระ 1 ซุ้ม  โรงอาหาร จำนวน  1 หลัง บ้านพักครู จำนวน  4 หลัง  ส้วม จำนวน  4 หลัง  ศาลาชุบศรสำหรับต้อนรับผู้ปกครอง จำนวน  1 หลัง ทำการเปิดสอนระดับอนุบาล 1-ป.6 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-20 13:14:30 น.

นายสติ สุขชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)

นางนฤดี บุตรเนตร
นางสุมนรัตน์ สะโมทาน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,681
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036412809 อีเมล์: chupsorn@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรอนงค์ น่าชม โทรศัพท์: 0898088436 อีเมล์: onanong8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]