โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)

 

   โรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ.อุปถัมภ์) เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อ "โรงเรียนชุบศรวิทยา" ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่
ของ ผส.31 พัน.1 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2496 ผส.31 พัน.1 ได้มอบกิจการโรงเรียนให้แผนกศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี รับโอน
เป็นโรงเรียนประชาบาล   มีพื้นที่โรงเรียน 12 ไร่ – งาน - ตารางวา ทิศตะวันออกจด ร.31 พัน.1 รอ. ทิศตะวันตกจด
ถนนพหลโยธิน ทิศเหนือจดถนนส่วนบุคคล และทิศใต้จด ร.31 พัน.1 รอ. เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  มีครูสอน 2 คน โดย นายสมัย ธูปแฉล้ม เป็นครูใหญ่  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับดังนี้
          พ.ศ. 2503  นายสมัย  ธูปแฉล้ม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนอื่น นางบุบผา รวยนิรัตน์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
          พ.ศ. 2504  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
          พ.ศ. 2506  นางประนอม  วิงวอน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
          พ.ศ. 2509  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม โดยต่อเติมจากอาคารเดิม 2 ห้องเรียน และบ้านพักครูอีก
4 หลัง
          พ.ศ. 2522 ขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน เป็น โรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 อุปถัมภ์)
          พ.ศ. 2523 นางสุนีย์  บุณยะวิโรจน์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
นางสร้อยจิต แขวงกรุง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และโรงเรียนโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ
          พ.ศ. 2524 นางสร้อยจิต  แขวงกรุง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2532
          พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง เป็นอาคารเรียนหลังที่ 5 โดยใช้ชื่อ“อาคารเฉลิมพระเกียรติ
60 พรรษา รัชกาลที่  9”
          พ.ศ. 2533  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช. 205/2526  จำนวน  1 หลัง
          พ.ศ. 2537  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการพัฒนาชนบทตามข้อเสนอของส.ส.กมล จิระพันธุ์วานิช
ให้สร้างส้วม ตามแบบ สปช. 601  จำนวน 1 หลัง 10 ที่นั่ง  พร้อมปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร โดยเปลี่ยนสังกะสีใหม่
ทั้งหมด และราดยางถนนบริเวณหน้าโรงเรียนทั้งหมด
          พ.ศ. 2537  นางสร้อยจิต  แขวงกรุง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ  นายกิตติศักดิ์ อ่อนไสว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
          พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601 จำนวน 1 หลัง 6 ที่นั่ง และสร้างสนามวอลเล่ย์บอล
จำนวน 1 สนาม ทำการปักเสาพาดสายเมนไฟฟ้า และติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น ในอาคารเรียน 3 หลัง จำนวน  36 จุด
          .ศ. 2538  โรงเรียนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้เพิ่มชื่อ
โรงเรียนจากโรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 อุปถัมภ์)” เป็น “โรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ. อุปถัมภ์)” เพื่อให้ถูกต้องตรงกับ
ชื่อหน่วยงานที่ให้การอุปถัมภ์
          .ศ. 2538  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการพัฒนาชนบท ตามข้อเสนอของสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร(ส.ส.กมล จิระพันธุ์วาณิช)  ให้สร้างทางเท้า คสล.จากโรงอาหารไปยังห้องน้ำห้องส้วม และจัดซื้อเครื่องดนตรี
สากล จำนวน 8 รายการ     พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น จำนวน 2 รายการ
          .ศ. 2538 นายรวิ ศุขกลิ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุง  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพัฒนานิคม ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุศร ฯ  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2538
          .ศ. 2538  คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช  นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย มอบประกาศเกียรติคุณให้โรงเรียนชุบศร
ในโอกาสที่ร่วมทำกิจกรรม “แยกเศษกระดาษเพื่อชีวิตป่า ในวันร่วมใจทำไทยให้สะอาด”
          .ศ. 2538  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีมอบเกียรติบัตรให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการประเมินตนเอง
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  โดยนายคมสันต์ คงทน ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
          .ศ. 2538  กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตรโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาหารกลางวันดีเด่น ประเภท 1 วัน ประถมศึกษาแห่งชาติ ปี 2538 โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
          .ศ. 2538  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียนในโอกาสที่โรงเรียน ไดัพัฒนาคุณภาพงานการให้บริการอนามัยโรงเรียน ระดับ 1 โดย นายแพทย์ ปากรม วุฒิพงศ์ อธิบดีกรมอนามัย
          .ศ. 2539  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียน “สิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2539  โดย นายกมล  ภู่ประเสริฐ  เลขาธิการ     คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
          .ศ. 2538-2539  โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจากผู้มีอุปการะคุณสร้างป้ายชื่อโรงเรียน และสร้างรั้ว คสล. จำนวน  6 ช่อง แล้วเสร็จ
          .ศ. 2539  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรีมอบเกียรติบัตร “โรงเรียนดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2539  ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี
          .ศ. 2541  โรงเรียนได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นรางวัลที่ 1 ในระดับ อำเภอ และรางวัลชมเชยระดับจังหวัด
          .ศ. 2542  กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตรให้เพื่อแสดงว่า เป็นโรงเรียนสีขาว         เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด
          .ศ. 2542  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลพบุรี มอบเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง” ประจำปีการศึกษา 2542
          .ศ. 2543  สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 6 มอบเกียรติบัตร “เป็นสถานศึกษานำร่องโครงการเสริมสร้างน้ำใจไมตรี เขตการศึกษา 6 ประจำปีการศึกษา 2543”
          วันที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544  นายอาภากร พาณิชย์กุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าวุ้ง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอท่าวุ้ง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศร    แทน นายรวิ  ศุขกลิ่น   ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี
          ในปี 2546  ไดัรบงบประมาณก่อสร้างสร้วม แบบ  สปช. 604/45  จำนวน  4 ที่นั่ง

          วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556  นายอาภากร พาณิชย์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ.อุปถัมภ์)  ได้เกษียณอายุราชการ

          วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 นางสำเนียง สุขรักษ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ.อุปถัมภ์)

          วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2556 นายสุชินทร์  แกมทับทิม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ.อุปถัมภ์)

          วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2557 นายสุชินทร์  แกมทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ.อุปถัมภ์) ได้เสียชีวิต  นางสำเนียง สุขรักษ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ.อุปถัมภ์)

          วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นายสติ สุขชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำตะโก  ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนชุบศร (ร.31 พัน.1 รอ.อุปถัมภ์)  จนถึงปัจจุบัน
          
           ปัจจุบันโรงเรียนชุบศร  มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 5 หลัง อาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง สนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม ซุ้มพระ 1 ซุ้ม  โรงอาหาร จำนวน  1 หลัง บ้านพักครู จำนวน  4 หลัง  ส้วม จำนวน  4 หลัง  ศาลาชุบศรสำหรับต้อนรับผู้ปกครอง จำนวน  1 หลัง ทำการเปิดสอนระดับอนุบาล 1-ป.6 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-04-10 17:45:02 น.

นายสติ สุขชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)

นางอรวรรณ เชียงทา
นางนิภา กัญญพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,157
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036412809 อีเมล์: chupsorn@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรอนงค์ น่าชม โทรศัพท์: 0898088436 อีเมล์: onanong8@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]