โรงเรียนบ้านเขายายกะตา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ประวัติโรงเรียนบ้านเขายายกะตา

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านเขายายกะตาเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๙๑-๖๕๘

            ก่อตั้งโดย พระอาจารย์เลื่อน ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดเขายายกะตา ได้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือน มิถุนายน ๒๕๑๐ ณ วัดเขายายกะตา โดยใช้ศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่เรียน โดยมี พระอาจารย์เลื่อน ปภัสสโร เป็นผู้สอน ต่อมาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ทางราชการได้ให้ นายศิริ แกมขุนทด ครูโรงเรียนบ้านท่ามะกอก มาช่วยพระอาจารย์เลื่อน ปภัสสโร ทำการสอน โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านท่ามะกอก ๒ มีนักเรียนชาย ๓๐ คน หญิง ๒๘ คน รวม ๕๘ คน เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมปีที่ ๔ เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านท่ามะกอก นักเรียนได้มีจำนวนมากขึ้น ทางราชการจึงได้ให้ นายสำอางค์ เลี้ยงรักษา ผู้ช่วยครูโรงเรียนบ้านท่ามะกอก มาช่วยสอน ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๑๑ เป็นต้นมา โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากทางราชการ ให้เปิดทำการสอนเป็นเอกเทศ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๒  โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ต่อมา ทางราชการได้บรรจุแต่งตั้ง ให้ นางสาวสำพิมพ์ นาคสัมฤทธิ์ มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๑๒ และต่อมาได้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๒ และแต่งตั้งโยกย้าย นายบุญส่ง ประคองทรัพย์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยหิน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขายายกะตา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๒ เขตบริการ นักเรียนในเขตหมู่บ้านหนองเต่าและหมู่บ้านหนองมนต์น้อย

      ประวัติผู้บริหาร

๑. พระอาจารย์เลื่อน ปภัสสโร ดำรงตำแหน่งครูผู้สอน   เมื่อ มิถุนายน ๒๕๑๐

. นายบุญส่ง ประคองทรัพย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขายายกะตา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๑๒

. นายกมล นาคเกษม  ดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๑๓ และได้บรรจุแต่งตั้ง ให้ นางสาววิมลพรรณ ขจรภัย  และนางสมสุข มีนะพงษ์ มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓ ทางโรงเรียนได้รับมอบที่ดิน เพื่อสร้างอาคารเรียน และโรงเรียนจากนายประเสริฐ - นางจวงจันทร์  ธารีรัฐการพ์  จำนวน ๔ ไร่ และ นายย้อย กุลเมือง จำนวน ๒ ไร่ รวม ๖ ไร่  โดยที่ดิน อยู่ติดถนน สระบุรี - หล่มสัก หมู่ที่ ๒ ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในเดือน สิงหาคม ๒๕๑๓ ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้าน ได้ร่วมกันรื้อถอนศาลาการเปรียญ วัดเขายายกะตา ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว มาปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว บนที่ดินที่ได้รับมอบ จำนวน ๖ ไร่ โดยได้รับ การบริจาคทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการก่อสร้างจากชาวบ้านในพื้นที่ ประมาณ ห้าพันบาทเศษ ต่อมา ทางราชการ ได้อนุมัติงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.๑ ฉ . จำนวน ๓ ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม ๒๕๑๓ ดำรงตำแหน่งจนถึง เดือน สิงหาคม  ๒๕๑๓

๔. นางสาวทรงพร เผือกสะอาด  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านเขายายกะตา เมื่อวันที่ ๒๕ตุลาคม ๒๕๑๕  ในเดือนตุลาคม ๒๕๑๕ นายไบคาน พงษ์สว่าง ได้มอบที่ดิน ทางด้านทิศเหนือ ให้จำนวน ๒ งาน เพื่อใช้ในการต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป. ๑ฉ . ซึ่งได้รับงบประมาณ ๖๘,๐๐๐ บาท ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๑๖ทางราชการ ได้อนุมัติให้ทางโรงเรียนเปิดขยายชั้นเรียน ประถมปลาย มีนักเรียนรุ่นแรก จำนวน ๑๖ คน และบรรจุแต่งตั้ง ให้ นางสาววรนุช รอดพร้อม , นางสาวสมศรี สวนสุข , นางสาวลาวัณย์ แสงประทีป มาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๑๖

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๗ กรมทรัพยากรธรณี ได้มาทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลให้โรงเรียนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๑๗ ต่อมา ในเดือนมีนาคม ๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครุแบบองค์การ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เดือนพฤษภาคม ๒๕๒๔ ทางโรงเรียนได้จัดทำรั้วและเสาธง ในปี ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณ สร้างส้วมแบบ สปช . ๖๐๑ / ๒๖ จำนวน ๓ ที่นั่ง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๗ นางวันเพ็ญ สังขะพราหมณ์ ได้บริจาคที่ดินทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนจำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน มูลค่า ๑๒,๕๐๐ บาท ให้โรงเรียนเพื่อใช้สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. ๒๐๒ / ๒๖ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๘ ได้ต่อเติมบ้านพักครูด้านล่างเป็นโรงครัว โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคเป็นจำนวนเงิน ๗,๘๒๗ บาท และจัดทำรั้วลวดหนามเพิ่มเติม ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๒๘ สิ้นเงิน ๓,๘๕๐ บาท  

๕. นายเสนีย์ เลี้ยงถนอม  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๐ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐ คณะกรรมการศึกษา , ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตา ได้ร่วมกันบริจาคและดำเนินการขุดสระน้ำ ขนาดกว้าง ๖ วา ยาว ๒๐ วา ลึก ๒ วา ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๓๐ ทางราชการได้อนุมัติ งบประมาณ จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.๑ ในเดือน ธันวาคม ๒๕๓๑ คณะกรรมการศึกษา , ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านเขายายกะตา ได้ร่วมกันบริจาคและดำเนินการจัดสร้างป้ายชื่อ โรงเรียนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๔ x ๕ เมตร เป็นเงิน ๑๓,๘๐๐ บาท ดำรงตำแหน่งจนถึง วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓

๖. นายจิรายุ สิทธิปัญญา มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ในวันที่ ๙กรกฎาคม ๒๕๓๓ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างส้วมแบบ สปช . ๖๐๑ / ๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๓ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช . ๑๐๑ / ๒๖ จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๙๐๓,๐๐๐ บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครู แบบองค์การจากโรงเรียนบ้านถนนโค้งมาสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

๗. นายกึกก้อง ด้วงชนะ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๓๕ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขายายกะตา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม พัฒนาการศึกษา อย่างดียิ่งจนได้รับการยกย่อง ให้เป็น โรงเรียนดีเด่น อันดับ ๑ ของอำเภอและอันดับ ๓ของจังหวัดลพบุรี ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๓๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเขายายกะตา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม พัฒนาการศึกษา อย่างดียิ่ง จนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษา หลายประเภท และหลายรายการ เช่น โรงเรียนดีเด่นอันดับ ๑ ชองอำเภอชัยบาดาล โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยดีเด่น อันดับ ๒ ของจังหวัดลพบุรี และได้รับคัดเลือกจากจังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานในระดับเขตการศึกษา

             ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๓๗ ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๓๗ คณะกรรมการศึกษา , ผู้ปกครองนักเรียน, คณะครูและลูกจ้างประจำ, นักเรียนโรงเรียนบ้านเขายายกะตา พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาการศึกษา อย่างดียิ่ง จนได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารสถานศึกษา หลายประเภท และหลายรายการ เช่น ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยดีเด่น อันดับ ๒ ของจังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยดีเด่น อันดับ ๒ ของจังหวัด

               ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ทางโรงเรียนบ้านเขายายกะตาได้รับการยกย่องเชิดชูด้านการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากร คือ นายกึกก้อง ด้วงชนะ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ได้รับรางวัลคุรุสภาดีเด่น เสมาทองคำ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง และนายวีระ ชลมาก อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนบ้านเขายายกะตาได้รับรางวัลคุรุสภาดีเด่น เสมาทองคำ ประเภทครูผู้สอนในสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๘

               ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนบ้านเขายายกะตา ทางราชการได้พิจารณาอนุมัติให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๐ และเปิดขยายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนรุ่นแรก ๑๕ คน

               ปีการศึกษา ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๔,๙๐๐ บาท , ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๔๔,๙๐๐ บาท , และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓๙,๗๐๐ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๑๒๙,๕๐๐ บาท อนึ่ง พล . ร . ท . ประสาท พรหมประวัติ นายทหารเรือนอกราชการ ได้สนับสนุนการปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช . ๑๐๑ / ๒๖ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเอนกประสงค์ โดยสนับสนุนการปรับปรุงเป็นวัสดุและแรงงานเป็น มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช . ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ราคา ๑,๘๓๓,๕๐๐ บาท และในปีงบประมาณ ๒๕๔๒ ได้อนุมัติงบประมาณให้ ต่อเติม อาคารเรียน แบบ สปช ๑๐๕/ ๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ราคา ๒๙๙,๐๐๐บาท สนามบาสเกตบอล ราคา ๑๕๘,๐๕๙ จำนวน ๑ สนาม

               ปีการศึกษา ๒๕๔๒ วันที่ ๑๐กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ทางราชการได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกลุ่มโรงเรียน โดยให้ยึดถือเขตการปกครอง ( ตำบล ) จึงทำให้มีการแบ่งกลุ่มโรงเรียนใหม่ ตามพื้นที่การปกครอง ( ตำบล ) จึงมีการ นำโรงเรียนในเขตตำบลชัยนารายณ์และตำบลห้วยหิน มาตั้งเป็นกลุ่มใหม่ ชื่อว่า กลุ่มโรงเรียนชัยนารายณ์ อาศัย โรงเรียนบ้านเขายายกะตา เป็นที่ตั้งสำนักงานกลุ่ม พร้อมกันนี้ นายกึกก้อง ด้วงชนะ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้าน เขายายกะตา ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มโรงเรียนชัยนารายณ์  และ ผู้แทนครูในคณะกรรมการ ประถมศึกษาอำเภอชัยบาดาล ปีการศึกษา ๒๕๔๔ บุคลากรในสังกัด ได้รับการยกย่อง กิจกรรมวันประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนชัยนารายณ์ ดังนี้ นายกึกก้อง ด้วงชนะ ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

               ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ราคา ๙๙,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ฉ. จำนวน ๗๘,๐๐๐ บาท

               ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๗๙,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องห้องเรียน ราคา ๑,๖๘๓,๐๐๐ บาท และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนเกษียณอายุราชการ เมื่อ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓

            ๘. นายคำนึง เย็นจิตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขายายกะตา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน

                   ในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเขายายกะตา มีนักเรียน ๒๖๓ คน มีครูจำนวน ๑๗ คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน นักการภารโรง ๑ คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขายายกะตา

นายโกมิน มาลา
นายสมชาย ไข่นิล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

29
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขายายกะตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036426109 อีเมล์: joomiko@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมฤทัย อุดชา โทรศัพท์: 0813213183 อีเมล์: joomiko@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]