โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

  2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

  3. ส่งเสริมครูและบุคลากรใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

  4. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา

  5. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

  6. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน

   

   

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตาม ศักยภาพ

  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

  4. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบแบบแผน มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม รับผิดชอบ และ คุ้มค่า

  5. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริง

  6. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0835588700 อีเมล์: banhuaydeelert@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลัง โทรศัพท์: 0835588700 อีเมล์: banhuaydeelert@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]