โรงเรียนบ้านดงน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

  1.จัดการเรียนการสอนเน้นใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย

  2.พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล

  3.นำชุชชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าหมาย

  1.ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

      -ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  ทั่วถึงและเต็มศักยภาพ

      -ผู้เรียนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

     2.ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     3.บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

    4.ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารและจัดการศึกาษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านดงน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036428031 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพชรรัตน์ พรมน้ำ โทรศัพท์: 0984416598 อีเมล์: sheeza_ann@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]