โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านซับหินขวางได้เริ่มเปิดทำการสอนหนังสือให้แก่เด็กนักเรียนโดยความคิดของผู้นำท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2514 โดยจัดหาผู้มีความรู้มาทำการสอนที่ศาลาวัดบ้านซับหินขวาง คือนายสำรวย  เงินดี ต่อมาในปี พ.ศ.2517 นายบุญช่วย แสนแสง กำนันตำบลบ้านใหม่สามัคคีได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนโดยได้รับบริจาคที่ดินจาก นายสมาน ออมทรัพย์ จำนวน 13ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา และทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ป.1 ข โดยได้รับบริจาคเงินวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างจากประชาชนในหมู่บ้านมี นายทัน เสียงห้วยไพร เป็นหัวหน้าช่าง และทางราชการได้อนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนบ้านซับหินขวาง สาขาโรงเรียนบ้านโป่งสามหัว  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2520 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อ โรงเรียนบ้านซับหินขวาง มีนายสำรวย  พานนา เป็นครูใหญ่คนแรก  มีครูทำการสอนรวม 3 คน เด็กนักเรียน 70 คน

            โรงเรียนบ้านซับหินขวาง ได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก กำนัน กรรมการศึกษาคหบดี ผู้ปกครอง นักเรียน ชาวบ้านซับหินขวาง และคณะครูที่ได้มาทำการสอนอยู่ในโรงเรียนทุกคนอย่างดียิ่งมาโดยตลอด มีการพัฒนา ในทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน

            เนื้อที่ของโรงเรียน

  มีพื้นที่ 13 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา  โดยนายสมาน  ออมทรัพย์ เป็นผู้บริจาคให้มา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

            ทิศเหนือจด สถานีอนามัยตำบลบ้านใหม่สามัคคีและไร่ของนายวิเชียร  พุ่มเกษม

            ทิศ ใต้ จด ถนนสายลำนารายณ์ – สระโบสถ์

            ทิศตะวันออก จด สำนักสงฆ์เขาชัณกาศ

            ทิศตะวันตก จด หมู่บ้านซับหินขวาง

  อาคารเรียนและอาคารประกอบ

            ปี พ.ศ. 2520 ผู้ปกครองและกรรมการศึกษาได้ร่วมกันบริจาคเงินและสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราว แบบ ป.1ข มี 3 ห้องเรียน ไม่มีฝากั้นห้องเรียนและไม่มีฝากั้นระหว่างห้องเรียน ปัจจุบันเป็นห้องเรียนทั้ง 3 ห้อง โดยใช้ไม้รวกทั้งลำตีกั้นไว้ จำนวนเงินประมาณ 90,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 60,000 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนอกอาคาร 2 ที่ 1 หลัง

            ปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ ขนาด 4 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง

            ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/2526  ขนาด 4 ที่ 1 หลัง จำนวนเงิน 60,000  บาท

            ปี พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  จำนวน 1 ชุด (3 ลูก) ขนาดบรรจุน้ำได้ 30 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณที่ได้รับ 35,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.202/2526 ขนาดกว้าง 10  เมตร  ยาว 12 เมตร  จำนวนเงินงบประมาณ 240,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด ความจุน้ำ 30 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณที่ได้รับ 60,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2541 คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารแบบชั่วคราวโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ เพื่อใช้เป็นห้องสมุดของโรงเรียน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร  จำนวนเงิน ประมาณ 350,000  บาท

            ปี พ.ศ. 2542 คณะครูและผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างห้องน้ำห้องส้วม โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ สำหรับให้ครูได้ใช้  2 ห้อง จำนวนเงิน ประมาณ 35,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2544  นักศึกษาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมกับกรรมการสถานศึกษา ปรับปรุงสนามวอลเล่ย์เป็นลานกีฬา

              ปี พ.ศ.  2547  คณะครูและกรรมการสถานศึกษา ปรับปรุงอาคารเรียน ต่อจากอาคาร ป.1 ฉ เพิ่มอีก 4 ห้องเรียน

              ปี  พ.ศ. 2552 กลุ่มเพื่อน้องคลังสินค้าการบินไทย และผู้ปกครองนักเรียนให้การสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ดังนี้

                          -  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วมนักเรียน 2 หลัง 6 ที่นั่ง        งบประมาณ  56,045  บาท

                          -  ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น                               งบประมาณ   26,629  บาท

                          -  ก่อสร้างฐานเสาธงชาติ พร้อมซุ้มพระ             งบประมาร  57,717  บาท

              ปี  พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา (งบแปรญัตติ) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องคอมพิวเตอร์  งบประมาณ 100,000  บาท

              ปี พ.ศ. 2556  บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน:AIT) ปรับปรุง ต่อเติม ห้องเรียนอนุบาล ขนาด 6 x 9 ตารางเมตร จำนวน ๒ ห้องเรียน งบประมาณ 359,100 บาท ส่งมอบในวันที่ 12 ธันวาคม 2556

  ผู้บริหารโรงเรียน

            1. นายอนุสรณ์  สกุลภักดี รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                ตั้งแต่แรกตั้ง – 9 พฤศจิกายน 2520

            2. นายวิเชียร  ปานเทศ   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2520 – 1 กรกฎาคม  2522

            3. นายสำรวย   พานนา  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม 2522 – 8 ธันวาคม  2522 จึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง

  ตำแหน่งครูใหญ่ ถึง 21 พฤษภาคม 2527

            4. นายโพยม แสงภัทรเนตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2527 – 8 พฤษภาคม  2528 

            5. นายสมชัย  สมัญญาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม  2528 – 9 กันยายน 2542

            6. นายอำนาจ คุ้มสุภา ไดรับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง

  ตั้งแต่ วันที่ 9 กันยายน 2542 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง

  ตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  2542

  ตำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2544

  ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2546 – 31 มีนาคม 2552

            7. นางบุญเตือน  สุบิน  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่  7  เมษายน 2552 - 22 ตุลาคม 2556

            8. นางสุภาพ  สุริยาอารักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  22 ตุลาคม  2556 - 9 กรกฎาคม 2561

            9. นางสุรางค์ พร้อมเจริญ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน

                   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561- 28 กุมภาพันธ์ 2562

            10. นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัส ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-28 09:50:21 น.

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490121 อีเมล์: wachirapan25260621@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทองสุข ผดุงผิว โทรศัพท์: 0813844164 อีเมล์: t.padungpiew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]