โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

             จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสุขภาพดี มีคุณธรรมนำความรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน ตามวิถีประชาธิปไตย สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  พัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความรู้ มีความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บริหารจัดการภายในโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บนพื้นฐานของความพอเพียง

  เป้าหมาย

            1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            2 ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ

            3 ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ

            4 ผู้เรียนทุกคน มีความใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน มีความสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

            5 ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด สังเคราะห์ การคิด  อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

            6 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม

            7 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด  ได้มาตรฐานสาธารณสุข  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และนอกห้องเรียน

  8  ครูทุกคนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และทำงานด้วยความใส่ใจมีความเอื้ออาทรต่อผู้เรียนและเพื่อร่วมงาน มีจรรยาบรรณ  มีความรู้ ความสามารถ  ตามมาตรฐานครูมืออาชีพ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

  8.  ชุมชนให้ความร่วมมือ สนับสนุน และร่วมกันพัฒนาการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-28 09:50:21 น.

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490121 อีเมล์: wachirapan25260621@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทองสุข ผดุงผิว โทรศัพท์: 0813844164 อีเมล์: t.padungpiew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]