โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

                   ภายในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี มีคุณธรรมนำความรู้ ใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก้าวทันยุคเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมดี ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สืบสานภูมิปัญญา บนพื้นฐานของความพอเพียง

    ปรัชญา 

                  นํต.ถิ ปํญ.ญา สมา อาภา          แสงสว่างอื่นใด เสมอด้วยปัญญา ไม่มี


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-28 09:50:21 น.

โรงเรียนบ้านซับหินขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490121 อีเมล์: wachirapan25260621@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทองสุข ผดุงผิว โทรศัพท์: 0813844164 อีเมล์: t.padungpiew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]