โรงเรียนพรหมรังษี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ประวัติโรงเรียนพรหมรังษี

 

ประวัติโรงเรียนพรหมรังษี

 

                โรงเรียนพรหมรังษี  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๖  ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ก่อตั้งขึ้นตามหนังสือที่ ๔๒๕๑/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๒  เดิมชื่อ   โรงเรียนสายตรี  ซอย ๑๑  ตั้งอยู่ตำบลดีลัง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ต่อมาได้โอนย้ายมาอยู่ในสังกัดอำเภอเมืองลพบุรี เมื่อจังหวัดลพบุรีปรับแบ่งเขตการปกครองใหม่จึงได้โอนมาสังกัดอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ในที่ดินที่ได้รับจัดสรรของนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท - สระบุรี  ล็อค ๑๑-๑๒ จำนวน ๕๐ ไร่ ทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่ ๑๕๗  เดิมโรงเรียนอาศัยห้องแถวของนายเลี่ยม กุศลส่ง คหบดีชาวซอย ๑๒ เป็นสถานที่เรียน จนกระทั่งวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๐๓    จึงย้ายมาอยู่ในที่ดินในปัจจุบันนี้  โดยได้รับงบประมาณจากกรมประชาสงเคราะห์ จัดสร้างอาคารเรียน จำนวน ๑ หลัง (๑๕,๐๐๐ บาท) มี ๓ ห้องเรียน กว้าง- ๙.๘๕ เมตร ยาว ๒๑.๘๕ เมตร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   ในปี พ.ศ.๒๕๑๕  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนสายตรี  ซอย ๑๑ มาเป็น “โรงเรียนพรหมรังษี”ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ.๓๒/๒๑๐ ลว. ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ ในปีเดียวกันนี้กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนพรหมรังษี”

                 พ.ศ.๒๕๑๗         ขยายการศึกษาต่อภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ ตามหนังสือที่ ลบ. ๓๒/ ๑๓๒๐ ลว. ๖ มิถุนายน ๒๕๑๗

                 พ.ศ.๒๕๒๐         การศึกษาภาคบังคับลดเหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                 พ.ศ.๒๕๒๙         เปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล

                พ.ศ.๒๕๓๑         ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สหกรณ์ดีเด่น  โรงเรียนจัดกิจกรรม การเรียนการสอน อาหารกลางวัน ดีเด่น สปจ.ลพบุรี

                พ.ศ.๒๕๓๓        ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

                พ.ศ.๒๕๓๕        เข้าร่วมโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอน ๓ ระดับคือ

                                              - ระดับก่อนประถม

                                              - ระดับประถมศึกษา

                                               - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

              พ.ศ.๒๕๓๗        บริษัท ซิว – เนชั่นแนล บริจาคอาคารเรียน ๑ หลัง ขนาด ๔ ห้องเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙

              พ.ศ.๒๕๓๙        ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๒/๒๘ จำนวน ๑ หลัง  (๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน)

              พ.ศ.๒๕๓๙         เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องปฏิรูปการศึกษา

               พ.ศ.๒๕๔๐         พระครูประสุตวรการ   ปัจจุบันสมณศักดิ์ของท่านคือพระพิพัฒน์คณาภรณ์เจ้าอาวาสวัดพรหมรังษี เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม ได้บริจาคเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สามล้านบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียน แบบสปช. ๒/๒๘ (๓ ชั้น ๙ ห้องเรียน)เรียกชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารประสุตวรการ” โดยมีนายกรัฐมนตรีนายชวน  หลีกภัยเป็นประธานรับมอบ

               พ.ศ.2552             ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน(ในฝัน รุ่นที่ 2)

               พ.ศ.2555             ได้เข้าร่วมโครงการ “ จิตอาสา  1  ช่วย  9 ”   ของ สมศ.

 

ปัจจุบัน

               โรงเรียนพรหมรังษี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่  ๑๓๓   หมู่ที่   ๖   ตำบลดีลัง   อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปิดทำการสอน  ๓  ระดับคือ

ระดับก่อนประถมศึกษา      ชั้นอนุบาล  ๓  ขวบ ถึง ชั้นอนุบาล ปีที่ ๒

ระดับประถมศึกษา               ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

            มีผู้บริหาร นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารจำนวน ๘ คน ดังนี้

                                               ๑.นายมนู  อัมพวา                            พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๖

                                               ๒. นายหนุน  เดือนฉาย                    พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๐

                                               ๓. นายบันเทิง  นิ่มตลุง                    พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔

                                              ๔. นางประมวล  หอมจันทร์           พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๒๙

                                              ๕. นายธวัชชัย   เกษรสุคนธ์            พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๔๓

                                              ๖.  นายกำธร  วัฒนกุล                      พ.ศ. ๒๕๔๓-ปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

               โรงเรียนพรหมรังษี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ มีที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกซอย ๑๒ หมู่ ๖ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับโรงเรียนที่ใกล้เคียง ดังนี้

                                 ทิศเหนือ                  ติดกับโรงเรียนซอย ๑๒ สาย ๔ ซ้าย

                                 ทิศใต้                       ติดกับโรงเรียนบ้านห้วยสะอาด

                                 ทิศตะวันออก          ติดกับโรงเรียนงามมีศรีพัฒนา

                                 ทิศตะวันตก             ติดกับโรงเรียนบ้านห้วยส้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายคำนึง เย็นจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรหมรังษี

นางอารี เสือฉิม
นายปิยะพงษ์ ประดับมุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,057
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรหมรังษี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: boonwatcharee@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวัชรี บุญมานำ โทรศัพท์: 0818533005 อีเมล์: boonwatcharee@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]