โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                        พันธกิจ
   

            ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมการจัดการศึกษา

           ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน

            ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

            ๔. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

    

                   เป้าประสงค์ (Goal)

  ๑.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ

  ๒.   ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น

  ๓.   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

  ๔.   ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0971963294 อีเมล์: wadmanee.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรทิชา ราชประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0925351525 อีเมล์: Wadmanee.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]