โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                        พันธกิจ
   

            ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมการจัดการศึกษา

           ๒. ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา นำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน

            ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

            ๔. จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

    

                   เป้าประสงค์ (Goal)

  ๑.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ

  ๒.   ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น

  ๓.   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

  ๔.   ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวอาภาภรณ์ กระโจมแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจันทนีย์ ต้นแก้ว

 • นายวันชัย ราชสีห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,903
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0971963294 อีเมล์: wadmanee.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาภาภรณ์ กระโจมแก้ว โทรศัพท์: 0971963294 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]