โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •            วิสัยทัศน์ 
              โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ
   จัดการศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน นำเทคโนโลยีมาใช้ ก้าวทันด้านเทคโนโลยี อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น   มีคุณธรรมนำความรู้ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
             ปรัชญา
   
  วิริเยน   ทุกขมจฺ เจติ      

  หมายถึง    บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0971963294 อีเมล์: wadmanee.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาภาภรณ์ กระโจมแก้ว โทรศัพท์: 0971963294 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]