โรงเรียนบ้านคลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านคลอง

  โรงเรียนบ้านคลอง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมี พระอธิการอด รัตนปัญญา เป็นประธานในการเปิด มีครูทำการสอน ๒ คน มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๐ คน โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดโพธิ์กลางบ้านคลอง เป็นอาคารเรียนชั่วคราว เรื่อยมา

                ต่อมา จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้น ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ชาวบ้าน และพระภิกษุ ได้ช่วยกันสร้างโต๊ะ เก้าอี้ ให้พอกับจำนวนนักเรียน และร่วมมือร่วมใจกันปรับปรุงศาลาการเปรียญ ที่ใช้เป็นอาคารเรียนให้แข็งแรงถาวร และใช้การได้ดี

                ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ทางราชการได้ให้งบประมาณ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป๑ ฉ (องค์การ) จำนวน ๖ ห้องเรียน และมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค เสา ๓๖ ต้น ในการสร้างอาคารเรียน และได้เปิดใช้ใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา

                ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนขึ้นอีก ๑ หลัง แบบ ป ๑ ฉ (องค์การ) ใต้ถุนสูง ๓ ห้องเรียน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

                ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์ เริ่มเปิดใช้ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๕

                ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ทางราชการได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วมจำนวน ๔ ที่นั่ง ๑ หลัง จำนวน ๑๐ ที่นั่ง ๑ หลัง และให้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนสร้างถังเก็บน้ำฝน จำนวน ๖ ถัง

                ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทาง สปช.อนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ได้เปิดสอนเป็น ๓ ระดับชั้น คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

                ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางราชการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑,๙๓๑,๐๓๒ บาท ให้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๘ ห้องเรียน เปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา

                ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๐๕ คน เป็นชาย ๑๐๗ คน เป็นหญิง ๙๘ คน ข้าราชการครู ๑๓ คน เป็นข้าราชการครูชาย ๖ คน เป็นข้าราชการครูหญิง ๗ คน นักการภารโรงชาย ๑ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๑๘ คน เป็นชาย ๑๑๘ คน เป็นหญิง ๑๐๐ คน ข้าราชการครู ๑๓ คน เป็นข้าราชการครูชาย ๖ คน เป็นข้าราชการครูหญิง ๗ คน นักการภารโรงชาย ๑ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๐๔ คน เป็นชาย ๑๐๗ คน เป็นหญิง ๙๗ คน ข้าราชการครู ๑๔ คน เป็นข้าราชการครูชาย ๗ คน เป็นข้าราชการครูหญิง ๗ คน นักการภารโรงชาย ๑ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๒๐๔ คน เป็นชาย ๑๐๘ คน เป็นหญิง ๙๖ คน ข้าราชการครู ๑๔ คน เป็นข้าราชการครูชาย ๖ คน เป็นข้าราชการครูหญิง ๘ คน พนักงานบริการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน และพี่เลี้ยงเด็ก ๑ คน

                ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๙๔ คน เป็นชาย ๑๐๖ คน เป็นหญิง ๘๘ คน ข้าราชการครู ๑๔ คน เป็นข้าราชการครูชาย ๖ คน เป็นข้าราชการครูหญิง ๘ คน ช่างไม้ ชั้น ๓ จำนวน ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน พนักงานธุรการ ๑ คน และพี่เลี้ยงเด็ก ๑ คน

                และในปีนี้มีการสร้างประปาหมู่บ้านในโรงเรียน จำนวน ๑ แห่ง ป้ายชื่อโรงเรียนจากหินแกรนิต ใช้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ซุ้มพระพุทธรูปประจำโรงเรียน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงระบบไฟฟ้า งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท ทำถนนหินคลุก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

                ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เริ่มจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โรงเรียนจัดการศึกษาเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ก่อนการศึกษาภาคบังคับ) มีนักเรียน จำนวน ๒๔ คน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน จำนวน ๘๐ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน จำนวน ๘๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๖ คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) ข้าราชการครูประจำการ ๑๔ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน พี่เลี้ยงเด็ก ๑ คน และช่างไม้ ชั้น ๓ จำนวน ๑ คน พนักงานธุรการ ๑ คน

                และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนมีการซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ อาคาร ป ๑ฉ และส้วม ๑๐ ที่นั่ง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้งบประมาณสร้างประปาโรงเรียน วงเงินงบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซ่อมส้วม ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท ซ่อมฝ้าเพดานอาคาร สปช.๑๐๕/๒๙ งบประมาณ ๑๓๖,๐๐๐ บาท และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลมหาโพธิ

                ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นปีที่ ๒ โรงเรียนจัดการศึกษาเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ก่อนการศึกษาภาคบังคับ) มีนักเรียน จำนวน ๓๔ คน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน จำนวน ๗๓ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน จำนวน ๗๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๗๘ คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) ข้าราชการครูประจำการ ๑๔ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ คน พนักงานธุรการ ๑ คน พี่เลี้ยงเด็ก ๒ คน และช่างไม้ ชั้น ๓ จำนวน ๑ คน

                ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนให้สร้างอาคารอเนกประสงค์ ถนน คสล. ภายในโรงเรียน และดินถมสระน้ำ ในวงเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๑๓๔,๐๐๐ บาท

                ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ก่อนการศึกษาภาคบังคับ) มีนักเรียน จำนวน ๓๑ คน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน จำนวน ๖๗ คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน จำนวน ๖๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๙ คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕) ข้าราชการครูประจำการ ๑๔ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ คน พนักงานธุรการ ๑ คน พี่เลี้ยงเด็ก ๒ คน และช่างไม้ ชั้น ๓ จำนวน ๑ คน

                 ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ก่อนการศึกษาภาคบังคับ) มีนักเรียน จำนวน ๓4 คน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน จำนวน 76 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน จำนวน 44 คน รวมทั้งสิ้น ๑๕4 คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) ข้าราชการครูประจำการ ๑๔ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ คน พนักงานธุรการ ๑ คน พี่เลี้ยงเด็ก ๒ คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ คน

                  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (ก่อนการศึกษาภาคบังคับ) มีนักเรียน จำนวน ๓4 คน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียน จำนวน 76 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียน จำนวน 44 คน รวมทั้งสิ้น ๑๕4 คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖) ข้าราชการครูประจำการ ๑๔ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ คน พนักงานธุรการ ๑ คน พี่เลี้ยงเด็ก ๒ คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชชา เกียรติศิริ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางใจทิพย์ ชอบคุย

 • นางสาธร ชอบคุยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,554
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0927438475 อีเมล์: info@banklong.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศศิธร ไพรศรี โทรศัพท์: 0812857557 อีเมล์: sst16@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]