โรงเรียนบ้านคลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าประสงค์ (Goal)

  1. นักเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันตามนโยบายเรียนดี  เรียนฟรี ๑๕  ปี อย่างมีคุณภาพ
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมีสุขภาวะที่ดี ปลอดภัยจากยาเสพติด
  3. ผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนตามจุดเน้น
  4. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการดำรงชีวิต เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับชาติและสากล
  5. บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. โรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีภูมิทัศน์สวยงาม
  7. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ชุมชนมีส่วนร่วม

  นโยบายโรงเรียนบ้านคลอง

  1. ปฏิรูปการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมเต็มตามศักยภาพ
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา
  4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
  6. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้
  7. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
  8. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชชา เกียรติศิริ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกฤษณพล สร้อยวัน

 • นางเฉลิมศรี ธัญญเจริญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0927438475 อีเมล์: info@banklong.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศศิธร ไพรศรี โทรศัพท์: 0812857557 อีเมล์: sst16@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]