โรงเรียนบ้านคลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  ระดับปฐมวัย  “สุขภาพดี กีฬาเด่น” โรงเรียนให้ความสำคัญในด้านอนามัยและโภชนาการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักการ (BBL)

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) “โรงเรียน ICT ดีเด่น” ด้วยความพร้อมของโรงเรียนทั้งทางด้านวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร และจุดเน้นของต้นสังกัดทำให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ICT ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ปรัชญาการจัดการศึกษา

            โรงเรียนบ้านคลอง มุ่งพัฒนาและให้การศึกษาแก่เยาวชน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและฐานะของผู้เรียน มุ่งมั่นที่จะสนองความต้องการของสังคม และพัฒนาบุคลากรทุกด้าน   ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขนิสัย และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจและอารมณ์มั่นคง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตในสังคมอย่างสันติสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของประเทศ และความต้องการของชุมชน ที่มุ่งผลิตผู้เรียนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านคุณธรรม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0927438475 อีเมล์: info@banklong.net
เว็บมาสเตอร์:: นายคมธนา ชอบคุย โทรศัพท์: 08 9241 1053 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]