• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า  ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

  เริ่มเปิดเรียนครั้งแรก วันที่  20  เมษายน  2520   โดยนายอ้วย  หาสียา  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอโคกสำโรงและนายอำนวย  ยอดเพชร  นายอำเภอโคกสำโรง  ได้เปิดจัดการเรียนการสอน 

  ณ  ศาลาวัดห้วยเขว้าราษฏร์บำรุงเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  โดยมีหลวงพ่อสุด  เจ้าอาวาส  นายฮอง  บุญซ้อน  ผู้ใหญ่บ้านห้วยเขว้า  หมู่ที่  14  ตำบลสระโบสถ์  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี  คณะกรรมการศึกษา  ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมพิธีเปิดเรียน

  วันที่  18  สิงหาคม 2520  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  ได้บรรจุแต่งตั้งนางสาวฉวีวรรณ  สุขสวัสดิ์  มาปฏิบัติราชการ  โดยเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  มีนักเรียนทั้งสิ้น  29  คน  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน

  ปี พ.ศ. 2522  ผู้ใหญ่บ้านห้วยเขว้าและชาวบ้าน  คณะกรรมการสถานศึกษาได้จัดซื้อที่ดินจากนายสนั่น  สมสุขและนายอ้ม  เอี่ยมสะอาด  จำนวน  11  ไร่  3  งาน  41  ตารางวา  โดยเจ้าของที่ดินบริจาค

  รายละ  1  ไร่

  ปี พ.ศ. 2524  คณะครูได้ช่วยกันจัดหาเงิน  จำนวน  20,000  บาท  เป็นค่าจ้างปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนทำถนนและทำรั้วด้านหน้าบางส่วน

  ปี พ.ศ. 2525  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.101 / 2526  จำนวน  1  หลัง

  3  ห้องเรียน  ราคา  550,000  บาท  และสร้างส้วม  แบบ สปช. 601 / 2526จำนวน  1  หลัง  2 ที่นั่ง

  ราคา 45,000  บาท

  ปี พ.ศ. 2526  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากเดิมมาเรียนอาคารที่สร้างใหม่  ในปีการศึกษา  2526

  ปี พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณย้ายบ้านพักครู  มาอยู่ที่

  ปี พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด

  ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  จากสาธารณะสุขจังหวัดลพบุรี

  ปี พ.ศ. 2543  คณะกรรมการศึกษา  ผู้ปกครองและคณะครูได้สร้างห้องส้วม จำนวน  3  ที่นั่ง

  ปี พ.ศ. 2547 ได้รับจัดสรรชุดการเรียนการสอนทางไกล         จำนวน  6  ชุด

  ปี พ.ศ. 2548  บริษัท  ยู.บี.ซี.  ได้บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  จำนวน  3  ชุด  และโทรทัศน์สี  ขนาด  29  นิ้ว  จำนวน  1  เครื่อง 

  ปี พ.ศ. 2550  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะครู  ได้จัดสร้างโรงอาหาร จำนวน  1  หลัง  ราคา  134,500  บาท

  ปี พ.ศ. 2550  ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย  โดยนายสุนทร  แก้วโมกุล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย  ปรับปรุงอาคารเรียนที่สร้างเอง  เป็นเงิน  345,000  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-14 14:47:24 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490144 อีเมล์: banhuaykaow@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุษกร แช่มชะเอม โทรศัพท์: 0818529770 อีเมล์: banhuaykaow@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]