• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายให้เกิดความใฝ่ดี ใฝ่เรียนรู

  2.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ดนตรี กีฬา และศิลปะ ทักษะชีวิต ภาวะผู้นำ

  มีความเป็นประชาธิปไตย

  3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงตนอยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4.จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

   

  เป้าประสงค์

            1.ผู้เรียนก่อนประถมศึกษามีความพร้อม ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ในการเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1

            2.ผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม  และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

            3.ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา ศิลปะ และสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง  ปลอดจากสารเสพติดให้โทษ  ดำรงชีวิตอยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง

  4.ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-14 14:47:24 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490144 อีเมล์: banhuaykaow@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุษกร แช่มชะเอม โทรศัพท์: 0818529770 อีเมล์: banhuaykaow@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]