• แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • ข้อมูลพื้นฐาน
  O1      โครงสร้างหน่วยงาน
  O2      ข้อมูลผู้บริหาร
  O3      อำนาจหน้าที่
  O4      แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  O5      ข้อมูลการติดต่อ
  O6      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  O7      ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  O8      Q&A(ถาม-ตอบ)
  O9      Social Network
  แผนการดำเนินงาน
  O10    แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  O11    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  O12    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  O13    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  O14    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  O15    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  O16    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  O17    E–Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  O19    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน
  O20    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O21    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  O22    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  O23    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  O24    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O25    นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O26    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O27    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  O28    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O29    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O30    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  O31    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
  O32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  O33    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O34    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  O35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  O36    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  O37    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O38    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  O39    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  O40    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส
  O41    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 21:12:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banhuaykaow@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุษกร แช่มชะเอม โทรศัพท์: 0818529770 อีเมล์: banhuaykaow@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]