โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่

  1.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ แบ่งการบริหารงานในฝ่ายออกเป็น 5 งาน ดังนี้
  ๑) งานหลักสูตรและการสอน
  ๒)งานนิเทศการศึกษา
  ๓) งานวัดผลประเมินศึกษา
  ๔) งานส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ
  ๕) งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
   
  1.1 งานหลักสูตรและการสอน หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) วางแผน จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา
  ๒) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน
  ๓) เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการพัฒนาการเรียนการสอนและการใช้หลักสูตร
  ๔) ให้คำแนะนำในการจัดทำสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
  ๕) ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนางานวิชาการ
  1.2.งานนิเทศพัฒนาการศึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) นิเทศ ติดตาม วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
  ๒) จัดระบบนิเทศงานวิชาการ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
  ๓) จัดให้ครูเข้ารับการสัมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่
  ๔)  จัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการ เพื่อปรับปรุงเทคนิค
  1.3.งานวัดผลประเมินผล หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิิทินงานวิชาการ
  ๒) ดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดประสงค์
  ๓) จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเรียนการสอนของครูและนักเรียน
  ๔) ดำเนินการประสานงานผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการบันทึกพฤติกรรม การเตรียมความพร้อมให้
      นักเรียนในโรงเรียน
  ๕) ดำเนินงานตามโครงการบัณฑิตน้อยประจำปี
  ๖) จัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการวัดผล
  ๗) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.4.งานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
  ๑) อำนวยความสะดวกให้คำปรึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้
  ๒) ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
  ๓) ประสานงาน ควบคุมดูแล การจัดกระบวนการเรียนรู้/หมอบหมายงานจัดสัดส่วนของงานแต่ละ
      รายวิชา การบูรณาการคะแนนกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับ และสมรรถนะภาพ
      ของนักเรียน
  ๔) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
  1.5.งานพัฒนาสื่อ/นวัฒกรรม แหล่งเรียนรู้
  ๑) ส่งเสริมให้ครูจัดทำสื่อการสอน
  ๒) จัดทำโครการอบรมการผลิตสื่อและนวัฒกรรมทางการศึกษาตามที่หน่วยงานตามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจักขึ้น
  ๓) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
   
   
  2.ฝ่ายบริหารงานกิจกรรม แบ่งการบริหารงานในฝ่ายออกเป็น 4 งาน ดังนี้
  2.1.กิจกรรมนักเรียน หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) วางแผนและจัดงบประมาณการจัดกิจกรรมต่างๆ ประจำปีการศึกษา
  ๒) กำหนดบุคลากร ให้มีผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ของแต่ละกิจกรรม
  ๓) ประเมินผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  ๔) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  2.2.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ๒) สร้างจิติสำหนึกของนักเรียนในการทำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
  ๓) จัดกิจกรรมสนองความสนใจ,ความถนัดและความสามารถของนักเรียนให้สอดคล้องกับภูมิปัญญา
      ท้องถิ่น
  ๔) จัดกิจกรรม เกื้อกูล การเรียนรู้ ในกลุ่มสารวิชาต่างๆ
  ๕) จัดกิจกรรมด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
  2.3.กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) วางแผนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนประจำปี
  ๒) กำหนดบุคลากรให้มีผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ
  ๓) ประเมินผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  ๔) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  2.4.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
  ๒) กำหนดบุคลากรให้มีผู้รับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆของแต่ละกิจกรรม
  ๓) ประเมินผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  ๔) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
    
  3.ฝ่ายบริหารงานบุคลากร แบ่งการบิหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
  3.1.งานพัฒนาบุคลากร  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน
  ๒) คัดเลือกจัดสรรบุคลากรให้เข้าปฏิบัติงานตามหน้าที่
  ๓) ติดตามประเมินผลและการปฏิบัติงานของบุคลากร
  ๔) รายงานผลปฏิบัติงานของบุคลากรต่อผู้บริหาร
  3.2.งานวางแผนอัตรากำลัง หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) วางแผนอัตรากำลังของบุคลากรในการปฏิบัติงานในโรงเรียน
  ๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
  ๓) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย
  ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  3.3.งานวินัยครู หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) ส่งเสริมพัฒนาวินัยครูและบุคลากรในโรงเรียน
  ๒) ดำเนินการทางวินัย รับเรื่องร้องเรียนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
  ๓) เสนอพิจาณาการปฏิบัติงาน ความดี ความชอบบุคลากรในโรงเรียน
  ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย
  3.4งานส่งเสริมสวัสดิการครู หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) ให้การแนะนำเกี่ยวกับการให้สวัสดิการครูและบุคลากร
  ๒) ให้บริการเอกสารการขอรับสวัสดิการด้านต่างๆ
  ๓) จัดเตรียมเอกสารระเบียบสวัสดิการต่างๆ
   
  4.ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ แบ่งการบริหารงานในฝ่ายออกเป็น 3 งาน ดังนี้
  4.1งานการเงิน/บัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) จัดทำบัญชี รับ-จ่าย สมุดเงินสด สมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
  ๒) จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษาได้ให้
      ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
  ๓)จัดทำงบเดือนปัจจุบัน ให้เสร็จสิ้นภายใน 5 เดือนถัดไป
  ๔) ทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ทุกวันสิ้นเดือน
  4.2.งานบริหารพัสดุ หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) ร่วมกับพัสดุหมวด/ฝ่าย งานในการจัดซื้อจัดจ้าง
  ๒) จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
  ๓) ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างและทะเบียนคุมพัสดุ-ครุภัณฑ์
  ๔) กำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานจัดซื้อ จัดจ้าง เน้นการลดรอบเวลา
  ๕) การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปตามแผนและเน้นการประหยัด
  ๖) เก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของฝ่าย/กลุ่ม/งาน
  ๗)จัดทำทะเบียนคุม พัสดุ-ครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  ๘) ดำเนินการลงทะเบียนครุภัณฑ์ทุกรายการให้เป็นระบบเดียวกันและเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้
  ๙) ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุให้แก่ฝ่าย
  4.3.งานแผนกงบประมาณ หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) จัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
  ๒) อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
  ๓) ตรวจสอบติดตามและรายงานการได้รับงบประมาณ
   
  5.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 งาน ดังนี้
  5.1.งานธุรการ หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑)     การจัดทำหนังสือราชการรับ-ส่ง
  ๒)     จัดทำเอกสารของฝ่าย
  ๓)     ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียน
  ๔)     จัดทำแผนงบประมาณของงานต่างๆในฝ่าย
  ๕)     จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย งาน
  ๖)     จัดประชุมและบันทึกการประชุม
  ๗)     จัดทำแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ
  ๘)     ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
  5.2.งานอนามัย และอาหารกลางวันโรงเรียน หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย โรคติดต่อ สารเสพติดละสุขาภิบาลอาหาร
  ๒) เสนอแนะการแก้ไขปัญหาความสะอาดของอาคาร ห้องสุขา และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน การเลือก
      รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  ๓) มีคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน
  ๔) จัดทำบัญชีรับ-จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ทุกภาคเรียน
  ๕) สรุปผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ทุกภาคเรียน
  ๖) จัดทำแบบบันทึกสุขภาพนักเรียน
  ๗) มีเจ้าหน้าที่ให้การบริการ ดูแลปฐมพยาบาล ทำแผลและจ่ายยา
  ๘) บริการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงนักเรียน เพื่อค้นหานักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำ-สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บันทึก
      ส่งกองอนามัยโรงเรียน เพื่อแก้ไขให้มีการเจริญเติบโตสมวัย
  ๙) ประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อร่วมมือแก้ไข นักเรียนที่มีปัญหา
  ๑๐) ติดโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยโรคติดต่อ สารเสพติดและสุขาภิบาล
        อาหาร
   
   
   
  5.3.งานปกครองและวินัยนักเรียน หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) จัดให้มีการประกวดมารยาทตามระดับชั้น
  ๒) เผยแพร่เกียรติประวัตินักเรียนดีเด่นและสร้างชื่อสียงให้กับโรงเรียน
  ๓) ควบคุมดูแลงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับคณะครู
  ๔) ติดตามตรวจสอบแบบสำรวจนักเรียนประจำวัน
  ๕) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลงานปกครอง
  5.4.งานสัมพันธ์ชุมชน หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) ให้มีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง
  ๒) จัดทำสารสนเทศที่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
  ๓) มีส่วนร่วมในการประสานงานชุมชน
  ๔) ตรวจสอบสภาพปัญหาที่เพื่อปรับปรุงแก้ไข
  ๕) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลงานสัมพันธ์ชุมชน
  5.5.งานอาคาร สถานที่ หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) จัดทำโครงการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน บริเวณสถานที่ ครุภัณฑ์ให้คงสภาพดี
  ๒) พัฒนาตกแต่งบริเวณสถานที่ในโรงเรียนให้น่าอยู่
  ๓) กำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ให้พร้อมและใช้งานได้ดี
  ๔) ควบคุมดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคในโรงเรียน
  ๕) จัดระบบสารสนเทศ ป้ายแนะนำเพื่อความสะดวกในการคมนาคมในโรงเรียน
  ๖) ประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและรายงาน
  5.6.งานสหกรณ์โรงเรียน หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการของสหกรณ์โรงเรียน
  ๒) จัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงินรายได้ ของการดำเนินงาน
  ๓) บริหารจัดการเงินในสหกรณ์ให้มีกำไร
  ๔) จัดทำบัญชีของสมาชิกให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
  ๕) ปันผลกำไรให้กับสมาชิกเมื่อครบกำหนดปีละ 1 ครั้ง
  ๖) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้กับสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบ
  5.7.งานข้อมูลสารสนเทศ หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ๑) จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร ประวัตินักเรียน
  ๒) จัดให้มีระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
  ๓) จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการสืบค้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอรุณี เขาแก้ว

 • นางสาวเพชรรัตน์ วันขวาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,261
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036787524 อีเมล์: banhuaiyai98@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหทัยรัตน์ เผ่าน้อย โทรศัพท์: 0918148180 อีเมล์: van_da_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]