โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ภารกิจ
            1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในเขตบริการตำบลห้วยใหญ่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
            2. จัดการศึกษาระดับประถม-มัธยมศึกษาในเขตบริการตำบลห้วยใหญ่ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            3. จัดสถานศึกษาให้เป็นศูนย์รวมอนุรักษ์ และเผยแพร่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เป้าหมายของสถานศึกษา
  1. เด็กระดับปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
  2. ผู้เรียนระดับประถม-มัธยมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็ก    และผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. ผู้บริหารมีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
  5. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็ก และผู้เรียน    เป็นสำคัญ
  6. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการให้บริการที่ส่งเสริมให้เด็ก และผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
  7.. สนับสนุนและส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ร่วมอนุรักษ์ เผยแพร่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036787524 อีเมล์: banhuaiyai98@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหทัยรัตน์ เผ่าน้อย โทรศัพท์: 0918148180 อีเมล์: van_da_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]