โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนบ้านห้วยสารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๕๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านวังทอง  อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี  โดยความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน บริจาคเงินเป็นค่าจ้างสอนนักเรียน  โดยจ้างนายปฐม สร้อยอารมณ์  มาทำการสอน  และใช้ศาลาการเปรียญวัดห้วยสาราม เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  ผู้ปกครองนักเรียนได้ติดต่อจ้าง  นายบุญส่ง  กลิ่นโท  มาทำการสอน       ในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๘  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีได้ส่ง นายสุพจน์  หงส์ร่อน  ผู้ช่วยครูและนายไพฑูรย์  อ่อนฉิม  ครูโรงเรียนบ้านวังทอง  มาทำการสอน และในปี พ.ศ. ๒๕๑๙  โรงเรียนบ้านวังทองได้จัดส่งนายธงชัย บุญเกตุ  เข้ามาทำการสอนเพิ่มอีก ๑  คน

                ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๑ โรงเรียนได้รับอนุญาตเปิดโรงเรียนเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑  โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายเจริญ  นางนกแก้ว  นุชจุ้ย จำนวน ๑๒ ไร่ ๒ งาน และตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านห้วยสาราม  ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยมีนายประสาท  กลมอ่อน  มารักษาราชการแทนในตำแหน่งครูใหญ่

                ปี  พ.ศ. ๒๕๒๑   นายพงศักดิ์  พิทักธรณินทร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่   และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังทอง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ 

                ในวันที่  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๖  นายประสาท  กลมอ่อน  ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๓๓ 

                ในวันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่งตั้ง นายพงศักดิ์  พิทักธรณินทร์   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และเกษียณอายุราชการเมื่อ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๖

                ในวันที่  ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  นายเสนาะ  ผลฉาย  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านห้วยสาราม  และต่อมาได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ     เมื่อวันที่  ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๑ และเกษียณอายุราชการเมื่อ วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕

                ในเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นางกัญญามาลย์  มาพบบุญ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาราม

                ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ นางปภาดา  จันดาประดิษฐ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาราม

                ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘  นายนิพนธ์  ตาระกา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวการโรงเรียนบ้านห้วยสาราม

                ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  นางวาสนา น้ำเพ็ชร  ได้บรรจุและดำรงตำแหน่งผู้อำนวการโรงเรียนบ้านห้วยสารามจนถึงปัจจุบัน

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยสาราม  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  มีนักเรียนทั้งหมด  ๖๑  คน ครูผู้สอน ๓ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูจ้าง ๑ คน ลูกจ้างชั่วคราว  ๑  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylu2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชกรณ์ แต่งงาม โทรศัพท์: 086 3353991 อีเมล์: prachakornt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]