โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  ลำดับที่

  ชั้น

  ชื่อ-นามสกุล

  ตำแหน่ง

  1

  5

  เด็กหญิงน้ำฝน  กองพล

  ประธาน

  2

  5

  เด็กหญิงสุชานาฎ  ขำนิล

  รองประธาน

  3

  5

  เด็กหญิงชลธิชา  ทองดี

  เลขานุการ

  4

  5

  เด็กชายธนวัฒน์  เพลาแก้ว

  เหรัญญิก

  5

  5

  เด็กชายนนทพัทธ์  ยิมยน

  ประชาสัมพันธ์

  6

  4

  เด็กชายสุภเวช  บุญมี

  ประชาสัมพันธ์

  7

  4

  เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำยางเครือ

  ปฏิคม

  8

  4

  เด็กหญิงรัตนากร  อุตทา

  ปฏิคม

  9

  5

  เด็กหญิงธารทิพย์  บุญประกอบ

  กรรมการ

  10

  4

  เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภูแซม

  กรรมการ

  11

  4

  เด็กหญิงเพ็ญนภา  โคนาบาล

  กรรมการ

  นโยบาย

  1. วินัยนำเด่น

  2. เน้นการมีส่วนร่วมช่วยเหลือ

  3. เอื้อเฟื้อแบ่งเบาภาระครู

  4. สร้างโรงเรียนให้น่าอยู่

  5. เป็นต้นแบบผู้นำ

   

  คณะกรรมการสนับสนุน

  ลำดับที่

  ชั้น

  ชื่อ-นามสกุล

  ตำแหน่ง

  1

  5

  เด็กชายพชรดนัย  มัตรัตน์

  ประธาน

  2

  5

  เด็กชายศักดิ์มงคล  กลิ่นโท

  รองประธาน

  3

  4

  เด็กหญิงชลธาร  พุทธรักษา

  เลขานุการ

  4

  4

  เด็กชายวิทวัส  ภู่ประสงค์

  เหรัญญิก

  5

  4

  เด็กชายอนัตสิทธิ์  จูเมา

  ประชาสัมพันธ์

  6

  5

  เด็กหญิงจิราภรณ์  ยอดมะละ

  ประชาสัมพันธ์

  7

  4

  เด็กหญิงวันเพ็ญ  ศรีจันทร์

  ปฏิคม

  8

  5

  เด็กชายณัฐวุฒิ  ชะนะบุญ

  ปฏิคม

  9

  5

  เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ประทุมวงษ์

  กรรมการ

  10

  4

  เด็กชายนันทพงษ์  สติดี

  กรรมการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางกมลทิพย์ เพียรกิจนา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัญชลี พันกลั่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,025
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylu2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชกรณ์ แต่งงาม โทรศัพท์: 086 3353991 อีเมล์: prachakornt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]