โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

  1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับการก้าวทันเทคโนโลยี
  5. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคม

   

  เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

  1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  2. สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่น่าเรียน
  3. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและก้าวทันเทคโนโลยี
  5. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:16:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุติปิยะ เศรษฐีธร

 • นายวุฒิไกร เกษไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,747
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0895040129 อีเมล์: bty.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประดิษ ภูนบผา โทรศัพท์: 0895040129 อีเมล์: ruk2508@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]