โรงเรียนบ้านศรีเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • laughพันธกิจfrown

          พัฒนาผู้เรียนรอบด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพตามมาตรฐาน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี  สนับสนุนการดูแลสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  ฝึกทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  enlightenedเป้าประสงค์enlightened

  1. นักเรียนได้รับโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้จากบริการทางการศึกษาของ     โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเกิดการเรียนรู้และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี  สามรถอยุ่ร่วมกับผู้อื่น

      ได้อย่างมีความสุข

  3. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันโรค

  4. นักเรียนมีทักษะวิชาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายฐากร ตะกรุดสงค์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอภิญญา สารเดช

 • นางสาวณัฐริกา เม่นเกาะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,392
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0816860470 อีเมล์: Bansrimucang.lum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอภิญญา สารเดช โทรศัพท์: 089 4482594 อีเมล์: Apinya2527pin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]