โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ภาพกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม 2562

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย  เริ่มก่อร่างปีการศึกษา 2510 เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบ้านเหวตาบัว  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  9  หมู่ที่  2  ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ   จังหวัดลพบุรี ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดปรางค์น้อยเปิดดำเนินการสอน  จำนวนนักเรียน  66  คน  เปิดสอนสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป. 4 โดยนายอำเภอชัยบาดาลได้ส่ง  นายมนัส    บัวผ่อง  ครูโรงเรียนบ้านเหวตาบัวมาทำการสอน  ต่อมาชาวบ้านได้จัดหาที่ดิน จำนวน 13 ไร่ 3 งาน  38  ตารางวา  และวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน  ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

                  ปีการศึกษา  2524   เปิดเป็นโรงเรียนเป็นเอกเทศ ในวันที่  3  มิถุนายน  2524  โดยสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  ได้ให้นายมนัส  บัวผ่อง  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีข้าราชการครู 5 คน  ซึ่งเป็นครูช่วยราชการทั้งหมด 5 คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป. 4  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

                  ปีการศึกษา 2536  ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน

                  ปีการศึกษา 2537  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดลพบุรี

                  ปีการศึกษา 2539  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามคำสั่งของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

                  ปีการศึกษา 2549   นายมานัส  ปิยะคง  ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย

                  ปีการศึกษา  2553   นางสมศรี  รัตนศรี  มาดำรงตำแหน่งในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย                      

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีผู้บริหารและข้าราชการครูทั้งสิ้น 15 คน ครูผู้ทรงคุณค่า 1 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม) ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน และปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 167 คน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 13:12:52 น.

โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490134 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทินกฤต เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0845331598 อีเมล์: thinnakrit_700@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]