โรงเรียนพระนารายณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประวัติโรงเรียนพระนารายณ์

 

ประวัติโรงเรียนพระนารายณ์

           “ โรงเรียนพระนารายณ์ ” เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี ออกไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ มีเนื้อที่ 56 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา ผู้ที่คิดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนขึ้นคือ นายชงค์ วงษ์ขันธ์ และ นายสุพจน์ วัฒนประดิษฐ์ ต่อมา นาย เจริญ เจริญทรัพย์, พันเอก(พิเศษ) วิเชียร อ่อนนุช, นายประวัติ(ย้ง) งามพันธุ์ดิศร และ คณะกรรมการชุดหนึ่ง ดำเนินการจัดหาซื้อที่ดินในท้องที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน ต่อมา นายโชดก วีรธรรมพูลสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตอนแรกใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนพิบูล 2 ” แต่ทางคณะกรรมการเห็นว่าควรใช้ชื่อเดิมของโรงเรียนประจำจังหวัดของลพบุรีจึงได้ขอตั้งชื่อโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2523 และใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนพระนารายณ์ ” หลังจากนั้นได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก จำนวน 5 ห้องเรียน ทำถนนหินลูกรัง ถมที่และปรับปรุงพื้นที่ สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 20 ห้อง บ้านพักครู 3 หลังห้องน้ำ – ห้องส้วม 2 หลัง ตลอดจนมีผู้บริจาคสมทบอีกเป็นจำนวนมาก

         ใน ปี พ.ศ.2524 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาก่อสร้างอาคารเรียน 318ค จำนวน 2 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 2 ยูนิต บ้านพักครู 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 2 หลัง และอาคารเรียนชั่วคราว 18 ห้องเรียน อีกทั้งยังได้รับเงินบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนหนึ่ง จึงสามารถสร้างอาคารเรียนได้สำเร็จ และรับนักเรียนเข้าเรียนได้จำนวน 40 ห้องเรียน 
              ปี พ.ศ. 2525 จำนวนนักเรียนมีเพิ่มขึ้นถึง 2,984 คน ซึ่งต้องใช้ห้องเรียนทั้งหมด จำนวน 60 ห้องเรียน  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  สร้างอาคารเรียน 318ค อีก 1 หลัง โรงฝึกงาน    1 ยูนิต บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ  ห้องส้วม 1 หลัง และได้รับบริจาคเป็นวัสดุสร้างสนามบาสเก็ตบอล จากนายพีรศักดิ์ ศิริพานิชกร เป็นเงิน 100,000 บาท นอกจากนี้ยังมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคสร้างศาลาร่วมใจอีก 1 หลัง ราคาประมาณ 200,000 บาท

              ปี พ.ศ.2529 โรงเรียนพระนารายณ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระนารายณ์ กลุ่ม ส.ว.น.พ. และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้มีพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาและเพื่อเฉลมฉลองในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ได้รับเงินบริจาคเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 178,250 บาท โดยตั้งชื่อหอพระนี้ว่า “ หอพุทธนวมินทร์ ” 
              ปี พ.ศ.2531 สร้างอาคารเรียน 316ล เพิ่มอีก 1 หลัง งบประมาณ 4,540,000 บาท ปี พ.ศ.2533 สร้างโรงฝึกงานเพิ่มอีก 1 หลัง 
              ปี พ.ศ.2535 สร้างบ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง งบประมาณ 584,000 บาท 
              ปี พ.ศ.2536 สร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง ในวงเงิน 121,000 บาท และสร้างลู่วิ่งมาตรฐาน ในวงเงิน 500,000 บาท 
              ปี พ.ศ.2541 โรงเรียนพระนารายณ์ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเริ่มรับในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียน 
              ปี พ.ศ.2547 เปิดสอนโปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นสื่อระดับชั้น ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน 
          ปี พ.ศ.2548 เปิดสอนโปรแกรมคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, มุ่งสู่เตรียมทหาร ในระดับชั้น ม.1            

          ปี พ.ศ.2550-2551 สร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล (ตอมเข็ม) 1 หลัง งบประมาณ 17,441,000 บาท

            ปัจจุบัน โรงเรียนพระนารายณ์ จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศักราช 2551 เป็นโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล และเปิดสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษาแบบเข้มตามโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน (Spirit   of   Asean) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   จัดชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียน 12:11:12 / 9:11:12    ครู-อาจารย์ 152 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน 
             ด้วยความสามารถในการบริหารงานของฝ่ายบริหารงาน และความความตั้งใจในการสอน และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถของครู – อาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ความร่วมมือในการสนับสนุนแก่โรงเรียนในด้านต่างๆ ของผู้ปกครองและชุมชนทั้งในอดีต และปัจจุบันทำให้ โรงเรียนมีความ เจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียง ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลพระราชทานในปี พ.ศ. 2547 นับว่าโรงเรียนพระนารายณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญของจังหวัดลพบุรีเป็นที่ยอมรับของ ชาวลพบุรี และชุมชนโดยทั่วไป

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-03-04 16:29:08 น.

นางเบญจวรรณ โมธินา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางนภารัตน์ เชื่องสุวรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นายเลอพงศ์ ยังเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์
นางพรทิพย์ ทานะมัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พระนารายณ์

นางรุ่งทิพย์ มหาเรือนทรง
นางสาวนงลักษณ์ ทองสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,571
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพระนารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036413111 อีเมล์: schoolpranarai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาถชลา สุกใส โทรศัพท์: 0815700363 อีเมล์: nanakung.s@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]