โรงเรียนวัดจักรสีห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนวัดจักรสีห์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้
  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย และท้องถิ่น
  ยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร รวมทั้งมีความรู้ ทักษะ เจตคติ
  และมีทักษะกระบวนการ คิด อ่านคล่อง เขียนคล่อง เหมาะสม ซึ่งจำเป็นต่อ
  การประกอบอาชีพ ใฝ่เรียนรู้และรู้จักเสวงหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยี
  ใส่ใจในการรักษาสุขภาพของตนเอง โดยการจัดการศึกษายึดหลัก
  การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 13:29:13 น.

โรงเรียนวัดจักรสีห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036543219 อีเมล์: liizard@msn.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา อินทร์กลับ โทรศัพท์: 0851774398 อีเมล์: liizard@msn.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]