ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

การประชุมข้าราชการครูของเดือน

วาระการประชุมข้าราชการครู  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๔๙๗

เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑  มีนักเรียน ๒๘ คน  ครู ๑ คน  

โดย กรมสามัญศึกษารับโอนมาจากโรงเรียนเอกชน ชื่อ

โรงเรียนอนุบาลเอื้อปรีชา  ในปีต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณ

ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและก่อนสร้างในที่ดินของวัดโพธิ์แก้วนพคุณ

สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ 

มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

จนถึง พ.ศ.๒๕๑๐ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๓ คน  ครู ๖ คน


          ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๖ ย้ายมาใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสตรีสิงห์บุรี เดิม 

ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัดโพธิ์ทอง(ร้าง) และที่ราชพัสดุ 

เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน กับ ๔ ตารางวา

          ปี พ.ศ.๒๕๒๓  โอนจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ

             พ.ศ.๒๕๒๑ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีนักเรียน ๓๐ คน 

             พ.ศ.๒๕๒๒  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๓๐ คน 

             และวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖  โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสิงห์บุรี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


          ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  อยู่ใน

กลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี  

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๓๓๒  คน มีห้องเรียนทั้งหมด  ๕๘ ห้องเรียน

(ยอดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐)

    

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-16 15:22:58 น.

นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายวีรชัย ชมภู่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางนันทนา ยะวิญชาญ
นางศรีเสาวลักษณ์ กลั่นสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

108,065
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]