ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

การประชุมข้าราชการครูของเดือน

วาระการประชุมข้าราชการครู  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๔๙๗

เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑  มีนักเรียน ๒๘ คน  ครู ๑ คน  

โดย กรมสามัญศึกษารับโอนมาจากโรงเรียนเอกชน ชื่อ

โรงเรียนอนุบาลเอื้อปรีชา  ในปีต่อมาโรงเรียนได้รับงบประมาณ

ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและก่อนสร้างในที่ดินของวัดโพธิ์แก้วนพคุณ

สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ 

มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

จนถึง พ.ศ.๒๕๑๐ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๓๓ คน  ครู ๖ คน


          ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๖ ย้ายมาใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสตรีสิงห์บุรี เดิม 

ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของวัดโพธิ์ทอง(ร้าง) และที่ราชพัสดุ 

เนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน กับ ๔ ตารางวา

          ปี พ.ศ.๒๕๒๓  โอนจากกรมสามัญศึกษามาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ

             พ.ศ.๒๕๒๑ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีนักเรียน ๓๐ คน 

             พ.ศ.๒๕๒๒  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๓๐ คน 

             และวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖  โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสิงห์บุรี  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 


          ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  อยู่ใน

กลุ่มโรงเรียนมิตรภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี  

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๒,๓๓๒  คน มีห้องเรียนทั้งหมด  ๕๘ ห้องเรียน

(ยอดเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๐)

    

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-16 15:22:58 น.

นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางเรณู ร่มโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นางสาวชาสิณี ห่วงมิตร
นายจงกล ต่ายธานี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,903
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]