โรงเรียนวัดถอนสมอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนวัดถอนสมอ  เดิมเป็นวัดร้าง  ตั้งอยู่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๑ (เดิมหมู่ ๗)  ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี  ได้ตั้งเป็นค่ายลูกเสือของอำเภอท่าช้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘  ต่อมามี  นายโกวิท  รามนัฏ  นายอำเภอท่าช้างและนายประยูร  พึ่งอวยผล  ศึกษาธิการอำเภอท่าช้าง  ได้เห็นความจำเป็นของเด็กในท้องที่หมู่ที่ ๑  ตำบลถอนสมอ  ต้องไปเรียนต่างท้องที่จึงร่วมกันคิดจัดตั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๑ โรง  ในท้องทีหมู่ที่  ๑  ตำบลถอนสมอ  ทางกระทรวงศึกษาธิการและทางจังหวัดมีความเห็นชอบด้วย  จึงอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนได้ตามคำขอ  ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  ตามหนังสือที่ สห. ๒๓ / ๒๗๕๓  ลงวันที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๐๙  ให้ตั้งโรงเรียนเพิ่มขึ้น ๑ โรง  ชื่อว่า “โรงเรียนวัดถอนสมอ” โรงเรียนวัดถอนสมอนี้  ครั้งแรกได้จัดตั้งเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๐๙  เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๐๙  มีห้องเรียน ๔ ชั้นเรียน คือ

  ชั้นประถม ๑ - ๔ ได้จัดทำพิธีเปิดป้ายชื่อโรงเรียน  เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙  ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะเมีย ในงานพิธีนี้ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์  โดยมีหลวงพ่อแพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มาเจริญพุทธมนต์เย็นแล้วถวายภัตตาหารเช้า หลวงพ่อแพ พรมน้ำพุทธมนต์ บริเวณสถานที่ตั้งอาคารเรียนและตัวอาคารเรียน

            โรงเรียนวัดถอนสมอมีครู  ๓ คน คือ

                     ๑.  นายเหรียญ  สมิเปรม           รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ (ข้าราชการบำนาญ)

                     ๒.  นายระเวง    ปัญญาไว         ครูช่วยราชการ (เสียชีวิต)

                     ๓.  นายจำลอง   เกิดประกอบ     ครูช่วยราชการ (ข้าราชการบำนาญ)

            ได้บรรจุครูเข้าทำการสอนประจำชั้น  ดังนี้

                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครูประจำชั้น         นายระเวง        ปัญญาไว

                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ครูประจำชัน         นายเหรียญ       สมิเปรม

                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ครูประจำชั้น         นายจำลอง       เกิดประกอบ

                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครูประจำชั้น         นายจำลอง       เกิดประกอบ

            ต่อมาได้มีการโอนโรงเรียนประชาบาล  จากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๐๙ 

            วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๑๐  ได้เริ่มสร้างอาคารเรียนถาวร  วันนี้ได้มีช่างมาทำการวางผังฝังหลุมเสาอาคารเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการ มีนายอำเภอท่าช้าง ศึกษาธิการอำเภอ นายเหรียญ  สมิเปรม นายระเวง  ปัญญาไว  และนายจำลอง  เกิดประกอบ  ครูโรงเรียนวัดถอนสมอร่วมพิธีอาคารเรียนถาวรได้สร้างเสร็จ  เมื่อวันที่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๑๐  สร้างด้วยเงินงบประมาณเป็นเงิน ๑๗๕ , ๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

            วันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๑๑  ได้ย้ายสถานที่เรียนจากอาคารเรียนชั่วคราวมาเรียนที่อาคารเรียนถาวร  ทำให้การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น

            วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๑๑  คณะครูและกรรมการศึกษา  ได้ทำการปลูกต้นไม้และทำกระถางต้นไม้ จำนวน  ๖  ใบ คิดเป็นราคาใบละ ๒๐๐  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

            วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๑๒  จังหวัดได้อนุมัติให้หยุดเรียนประจำสัปดาห์เป็นวันเสาร์ – อาทิตย์  ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ที่ ๑๔๐ / ๒๕๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๑๒  เป็นต้นไป

            วันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๑๔  คณะครูและประชาชนร่วมสร้างสะพาน และศาลาท่าน้ำหน้าโรงเรียน ๑ หลัง นายเจริญ  ทองแจ้ง  ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดสร้างให้เป็นสมบัติของโรงเรียนในราคา ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

            วันที่ ๒๕  เมษายน  ๒๕๑๕  เวลา ๑๘.๐๐ น. ได้เกิดพายุรุนแรง ทำให้โรงเรียนเสียหายคือ กระเบื้องแตกทั้งหมด ๔๐ แผ่น รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น ๙๗๐ บาท คณะครู – ผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันซ่อมจนเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน  ๒๕๑๕ 

            วันที่  ๔  มกราคม ๒๕๑๖  ได้ดำเนินการวางผังหลุมเสาอาคารถาวร หลังที่ ๒ พร้อมด้วยกรรมการ  นายอำเภอท่าช้าง  ครูใหญ่ร่วมพิธี  ด้วยเงินงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  แล้วเสร็จ เมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๑๖

            ปีงบประมาณ  ๒๕๑๗  ได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

            ปีงบประมาณ  ๒๕๑๘  ได้รับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งทำการก่อสร้างดงรายการต่อไปนี้

            ๑.  ทำฝากั้นห้องเรียน ๓ ห้อง

            ๒.  ทำฝากั้นภายในห้อง ๔ ห้อง

            ๓.  ทำถนนคอนกรีตอาคารเรียน  ด้วยเงินงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท

            ปีงบประมาณ  ๒๕๑๙  ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีก่อสร้างส้วมนักเรียน  จำนวน ๔ ที่นั่ง  และเป็นที่ปัสสาวะชาย  ๔ ที่ ในวงเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท

            ปีงบประมาณ  ๒๕๒๐  ได้รับเงินงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท  และงบประมาณสร้างส้วม ๒ หลัง  หลังละ ๔ ที่นั่ง  และที่ปัสสาวะชาย  ๒  หลัง เป็นเงินหลังละ  ๔๐,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐  บาท  และได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วยจังหวัดสิงห์บุรีสร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐  บาท  ได้งบต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๐๘  เชื่อมติดต่อกับอาคารเรียนหลังเก่าและหลังใหม่ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

            ปีงบประมาณ  ๒๕๒๔  ได้จัดทำรั้วหน้าอาคารเรียน  จำนวน ๔๑ ช่องๆ ละ ๒๐๐ บาทในการจัดหาครั้งนี้  ได้รับเงินบริจาคครูในโรงเรียนคนละ ๒๐๐  บาท  และผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอก  บริจาคช่องละ  ๒๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

            ปีงบประมาณ  ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  สร้างถังน้ำฝนจำนวน  ๓  ถัง  แบบ ฝ.๓๓  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            ปีงบประมาณ  ๒๕๒๖

            ๑.  ได้ทำรางน้ำยาว ๒๐ เมตร ด้วยเงินจากผู้บริจาค ๒,๐๐๐ บาท

            ๒.  เทคอนกรีต  สร้างที่ตั้งถังน้ำฝนจำนวน ๖ ถัง จากผู้บริจาค ๑,๐๐๐ บาท

            ๓.  รับงบประมาณ ๑,๙๐๐ บาท สร้างรางน้ำฝน ๑๕ เมตร ท่อวางน้ำฝนยาว ๔ เมตร

            วันที่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๒๗  อาจารย์กลม  ดงม่วง  ครบเกษียณอายุราชการ เป็นข้าราชการบำนาญ

            วันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๓๓  อาจารย์เหรียญ  สมิเปรม  อาจารย์ใหญ่ครบเกษียณอายุราชการทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายประสงค์  สังข์ทอง มาดำรงตำแหน่งแทน ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๓๓

            วันที่ ๒  มีนาคม  ๒๕๓๔  จัดทอดผ้าป่าเพื่อนำเงินมาพัฒนาโรงเรียนได้เงินทั้งสิ้น ๑๓๒, ๗๐๘ บาท

            วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๓๔  ไปรับผ้าป่าจากโรงงานไทยเทยินท์  จำกัด TTI เป็นเงิน ๑๐,๕๒๑.๕๐ บาท

            วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๓๔  รับผ้าป่าจากคุณพินิจ  ชมจันทร์  เป็นเงิน ๑๗,๙๕๔.๕๐  บาท

            วันที่  ๔  เมษายน  ๒๕๓๔  รับเงินจากนายบุญชู – นางสมฤดี  จันทร์สุวรรณ หน้าพระลานฟาร์มเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐  บาทนำเงินมาทาสีอาคารเรียน ๒ หลัง ๑๔๔,๐๐๐ บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

            วันที่  ๑๘  เมษายน ๒๕๓๔ รับเงินทำบุญเพื่อมาสมทบเทปูนรอบชานวิหารหลวงพ่อวัดถอนสมอ
  เป็นเงิน ๑๐,๘๗๐ บาท

            วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ ทำการต่อเติมโรงอาหาร โดยมีพระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์

            ประชาชน และคณะครูบริจาค เป็นเงิน ๑๙,๒๙๔ บาท

            วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๔  เทพื้นโรงอาหาร เป็นเงิน ๑๑,๔๓๐ บาท 

            วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เทพื้นรอบบริเวณหลวงพ่อวัดถอนสมอ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
  พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ คณะครู - นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง–โรงเรียนวัดถอนสมอ ประชาชนเป็นเงิน
  ๕๐,๐๐๐ บาท

            วันที่ ๓  สิงหาคม ๒๕๓๔ เทพื้นที่โรงเก็บรถ เป็นเงิน ๑๑,๔๓๐ บาท

            วันที่ ๑ กันยายน  ๒๕๓๔  รับเงินผ้าป่าจากนายวิลัย – นางพะยอม สายสุวรรณ เพื่อนำมาสร้างโรงเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม เป็นเงิน ๑๙,๙๗๑ บาท 

            วันที่  ๑๒  กันยายน ๒๕๓๔  ทำอ่างล้างจาน ๑ ที่ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

            วันที่  ๗  มกราคม – ๓๐ มกราคม ๒๕๓๕  ทำพิธีอบรมเยาวชนตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง    โดยโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรม นักเรียนพักที่โรงเรียน รับประทานอาหาร ๓ มื้อ รวม ๒๔ วัน
  วันละ   ๑๐ คน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

            วันที่ ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๕  รับเงินจากอาจารย์บุญธรรม สร้อยนาคพงษ์  เข้ากองทุนโรงเรียน
  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

            วันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๓๕  รับผ้าป่าจากอ้อมน้อย เพื่อนำเงินมาพัฒนาโรงเรียนและซื้อสื่ออุปกรณ์
  การสอน หนังสือห้องสมุด เป็นเงิน ๕๗,๒๐๙ บาท

            วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๓๕  ซ่อมฝ้าเพดานอาคารเรียนหลังที่ ๑ แบบ ๐๐๘  โดยเงินงบประมาณ
  เป็นเงิน  ๑๒๖,๐๐๐ บาท

            วันที่ ๒๕  กันยายน ๒๕๓๕  เทถนนคอนกรีตหน้าโรงเรียน เป็นเงิน ๖,๐๑๖.๕๐ บาท

            วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๕  ต่อเติมด้านหลังวิหารหลวงพ่อวัดถอนสมอ โดยก่อกำแพงหลัง  เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐  บาท

            วันที่  ๗ มกราคม ๒๕๓๖  เทพื้นเสาธง ถนนหน้าโรงเรียน ก่อรั้วหน้าเสาธงเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท 

  เดือนมีนาคม  ๒๕๓๖  ก่อกระถางปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงเรียน ด้านข้างถึงโรงอาหาร เทพื้นรอบล้อ      เกวียน และหน้าห้อง ป.๑ เป็นเงิน ๑๖,๘๕๓ บาท 

            วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๓๖  ก่อสร้างกำแพงรอบวิหารหลวงพ่อวัดถอนสมอ ๒๖ ช่อง ช่องละ ๑,๓๐๐ บาท และก่อกระถางรอบกำแพงวิหารหลวงพ่อวัดถอนสมอ จากเงินบริจาคและผ้าป่าโดยการนำของพระ ครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เจ้าคณะอำเภอท่าช้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๘๐๐ บาท

            วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๓๖ สร้างที่แปรงฟันหน้าห้อง ป.๑ จำนวน ๑ ที่ เป็นเงิน ๕,๐๐๐  บาท

  เดือนกันยายน ๒๕๓๐ ช่างเดินระบบสายไฟฟ้าในโรงเรียนใหม่ จำนวน ๒ อาคาร โดยเงินงบประมาณ  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท 

            เดือนกันยายน ๒๕๓๗ – เดือนธันวาคม  ๒๕๓๗ สร้างรั้วบริเวณรอบโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร  โรงเรียนวัดถอนสมอ ตลอดด้านหน้า ถึงด้านทิศเหนือ จำนวน ๑๑๕ ช่อง โดยการนำของพระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ 
  นายสุข  จำปี  คณะครูโรงเรียนวัดถอนสมอ ช่องละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๔,๕๕๐๐ บาท ประตูเหล็ก ๓ บาน ๑๗,๕๐๐ บาท  รวมเงิน ๓๖,๒๕๐๐  บาท

            เดือนธันวาคม  ๒๕๓๗  สร้างที่เก็บเครื่องมือทางการเกษตร เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท 

            วันที่  ๗  มีนาคม ๒๕๓๘ พ.อ.อ.สามารถ โสดสถิต มอบรถจักยานให้นักเรียน ๔๐ คันเป็นเงิน
  ๔๐,๐๐๐ บาท

            วันที่  ๒๖  กันยายน ๒๕๓๙  ซื้อของจากบริษัทไทยโยเฟอร์นิเจอร์ โดยเงินบริจาคของคณะครูดังนี้

            - โต๊ะครู  พร้อมเก้าอี้หมุน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๖๐,๒๐๐ บาท

            - ตู้กระจก ๕ ฟุต ๔ ตู้ เป็นเงิน ๒๐,๑๒๐ บาท

            - ตู้กระจก ๓ ฟุต ๓ ตู้ เป็นเงิน ๑๐,๙๒๐ บาท

                               รวมเป็นเงิน ๙๑,๒๔๐ บาท

            เดือนตุลาคม  ๒๕๓๙  ทำตู้เก็บแฟ้ม ตู้เก็บเครื่องเสียง วีดีโอ และป้ายเลื่อน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

            วันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙  จัดงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ (Open House)  ได้รับเงินบริจาคสนับสนุน ๓๓,๙๓๐ บาท 

            วันที่  ๗ มีนาคม ๒๕๔๐ เทถนนคอนกรีตทางเข้าวิหารหลวงพ่อวัดถอนสมอ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณจากกระมรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำโครงการเกษตรเพื่อชุมชน ๒๐,๐๐๐ บาท

            เดือนเมษายน  ๒๕๔๐  ได้งบทำโรงเรียนปัจจุบัน ๘๗,๐๐๐ บาท โดยการทำการตีฝ้าห้องสมุดกับห้องอนุบาล ทำรางน้ำ เทพื้นคอนกรีต เสริมเหล็กโรงอาหาร และประตูเหล็กหน้าห้องมุขอาคาร ๐๐๘ หลังที่ ๑

            วันที่ ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๑  นายประดิษฐ์  บุญเจริญ มอบเงินทำสนามเด็กเล่น ๑๓,๓๙๐ บาท

  พระครูนาคดิตถ์คณาภิรักษ์ มอบเงินเข้ากองทุนโรงเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท  ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ทำป้ายหิน   อ่อนโรงเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท

            ปี ๒๕๔๒

            ๓.  งบซ่อมแซมปรับปรุงทาสีโรงเรียน ๒,๑๒๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๑๖๒,๐๐๐ บาท 

            ปีการศึกษา ๒๕๔๓ ได้งบประมาณดังนี้

            ๑.  งบปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ๙,๐๐๐ บาท

            ๒.  งบปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักครู  ๑๔,๗๐๐ บาท

            ๓.  งบประมาณจากระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนวัดถอนสมอ  ตามโครงการสาธิตการปรับปรุง ห้องครัวของโรงเรียนให้ถูกลักษณะ ๒๐,๔๓๐ บาท 

            ๔.  ได้งบประมาณจัดทำโครงการ “โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกรียติ” จากสมาคมสร้างสรรค์ไทย  โดยคุณหญิงชดช้อย  โสภณพนิช เป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท

            ปัจจุบันโรงเรียนวัดถอนสมอ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๕ ไร่ อาคารเรียน ๒ หลัง ๑๐ ห้องเรียน เปิดสอนอนุบาล ๓ ขวบ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 16:29:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนริศรา มาลาศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางณิรดา น้อยประไพ

 • นางสาวไพฑูรย์ มีระลึกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,829
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถอนสมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 595249 อีเมล์: wathon 16140 @gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณิรดา น้อยประไพ โทรศัพท์: 036595249 อีเมล์: krutuk2518@singprimary.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]