โรงเรียนวัดถอนสมอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

  2.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนดำรงตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี

  4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  และกล้าแสดงออก

  5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

  7.  ส่งเสริมพัฒนาครูไปสู่ครูมืออาชีพ

  8.  ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ

  9.  จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

  10.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าหมาย

  1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

  2.  ผู้เรียนทุกคนดำรงตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  3.  ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  4.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  และกล้าแสดงออก

  5.  ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติตนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  6.  ผู้เรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  7.  ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และได้รับการประเมินเป็นครูมืออาชีพ  ผู้บริหารนิเทศติดตามผลการสอนของครู  และการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างน้อย  เดือนละ  1  ครั้ง  และก็ติดตามด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

  8.  ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการ

  9.  กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  อย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  10.  ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนริศรา มาลาศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางธัญรัศม์ โชติปิติเจริญรัฐ

 • นางจันทนา บัวอาจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,302
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถอนสมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 595249 อีเมล์: wathon 16140 @gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณิรดา น้อยประไพ โทรศัพท์: 036595249 อีเมล์: krutuk2518@singprimary.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]