โรงเรียนวัดถอนสมอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

    วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวัดถอนสมอ  เป็นผู้นำพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยใช้กระบวนการจัดความรู้ควบคู่คุณธรรม  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นคนดีมีคุณธรรมมีสุขภาพกายและจิตที่ดีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์อย่างมีเหตุผลกล้าแสดงออกและดำรงตนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีนิสัยรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูได้รับพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  ผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการ  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ปรัชญา

                     “ นตฺถิ  ปัญฺญา   สมาอาภา”     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนริศรา มาลาศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจันทนา บัวอาจ

 • นางณิรดา น้อยประไพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,283
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถอนสมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 595249 อีเมล์: wathon 16140 @gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณิรดา น้อยประไพ โทรศัพท์: 036595249 อีเมล์: krutuk2518@singprimary.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]