โรงเรียนวัดพิกุลทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.             โรงเรียนวัดพิกุลทองจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร

  แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.             ผู้บริหารปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยเน้นการมีส่วนร่วม

  3.             โรงเรียนวัดพิกุลทองส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้เป็นมนุษย์

  ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคม และจิตใจ

  4.             โรงเรียนวัดพิกุลทองสร้างความเข้มแข็ง โดยสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย รักษา

  สิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  5.             วัดพิกุลทองใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

   

                        เป้าหมาย   โรงเรียนน่าอยู่  นักเรียนดีมีคุณธรรม นำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง ใช้เทคโนโลยี ก้าวสู่อาเซียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 01:05:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางกิริยา อยู่ปรางค์

 • นางเบญจมาศ ดีดสีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,353
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพิกุลทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์: pikun2563@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พระไวย์ เจริญวงษ์ โทรศัพท์: 0808080590 อีเมล์: kalonclub_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]