โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                                                        พันธกิจ

            1.  พัฒนาการจัดหาสื่อ  อุปกรณ์  เทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอ  เหมาะสมกับความต้องการ  ครู  ผู้เรียน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            2.  ส่งเสริมบุคลากร  อบรมเชิงปฏิบัติการ  ให้พัฒนาความรู้ทักษะในการนำสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  บุคลากรมีคุณภาพ พัฒนาตนตามศักยภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

            3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   มีคุณธรรม  จริยธรรม    มีวินัยในตนเอง   มีการศึกษาที่พัฒนาเป็นพื้นฐาน  ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

            4.  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา  และพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  การวัดผลและประเมินจากสภาพความเป็นจริง มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครู  ผู้เรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง  การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:19:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวบุญส่ง สิงห์ดี

 • นางประนอม สุดาทิศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,636
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036581622 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรียาถรณ์ นิ่มวงษ์ โทรศัพท์: 0924699479 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]