โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม


ประวัติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ประวัติโดยย่อ  ปรัชญา  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา  
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมชื่อ  “โรงเรียนไชยบำรุงราษฎร์” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2452
      พ.ศ. 2493 ได้รับงบประมาณการจรซ่อมแซมอาคารหลังเก่าเป็นเงิน  40,000 บาท และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเดิมเป็น
“โรงเรียนชัยนาทวิชัยบำรุงราษฎร์ ” เมื่อเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2494
      พ.ศ. 2505  ได้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  แผนกวิทยาศาสตร์เป็นแบบสหศึกษา และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น
“โรงเรียนวิชัยบำรุงราษฎร์ ” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  27  มิถุนายน 2518  
ให้รวมโรงเรียนวิชัยบำรุง-ราษฎร์กับโรงเรียนสตรีชัยนาท  “คณะราษฎร์บำรุง 2” เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันจัดแบบสหศึกษา
ตั้งแต่ ปีการศึกษา  2518  เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม”  โดยย้ายครู วัสดุ  ครุภัณฑ์  และ นักเรียน
  คนงานภารโรง รวมกันที่โรงเรียนวิชัยบำรุงราษฎร์เดิม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-03-27 17:47:48 น.

นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม
นางสาวพรทิพย์ สุพรรณกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม
นายยงยุทธ พึ่งละออ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม
นายทัศนัย มีทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม
นายทัศนัย มีทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม

นายชาติชาย เที่ยงธรรม
นางวิลาวรรณ โพธิ์เอี้ยง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โทรศัพท์: 056411645 อีเมล์: chainatpit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปริญญา ภัทรนานากุล โทรศัพท์: 0865921525 อีเมล์: chainatpit.school@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ