• วีดิทัศน์โรงเรียน
 •  
   

   

  เพิ่มเพื่อน

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนวัดโป่งมงคล  ตั้งอยู่ เลขที่ 2/3  หมู่ที่ 3  ตำบลท่ามะปราง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  แต่เดิมเด็กในหมู่บ้านเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนวัดท่ามะปราง แต่เนื่องจากระยะทางไกลการเดินทางลำบากผู้ปกครองนักเรียน ชาวบ้านและเจ้าอาวาสวัดโป่งมงคล จึงได้ขออนุญาตทางราชการ เปิดโรงเรียนขึ้นที่วัดโป่งมงคล  เริ่มเปิด ทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2517 สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนจำนวน  58  คน  ส่วนใหญ่เป็นเด็กในหมู่บ้าน  ซึ่งแยกมาจากโรงเรียนท่ามะปรางอาศัย ศาลาวัดโป่งมงคลเป็นสถานที่เรียน โดยผู้ปกครองนักเรียน  และชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของต่าง ๆให้โรงเรียนได้แก่ โต๊ะพร้อมม้านั่ง  24  ชุด โต๊ะครู  2  ชุด    กระดานดำ  4  แผ่น  ระฆัง 1 ใบ  และโอ่งน้ำ 3 ใบ ทางราชการส่งนายถวิล  เต่าทอง  ตำแหน่งครูจัตวา  โรงเรียนวัดท่ามะปรางมาเป็นครูสอนคนแรก และรักษาการแทนครูใหญ่  ต่อมาวันที่  2  กรกฎาคม  2517 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ส่งครู มาทำการสอนเพิ่มจำนวน  2 คน  คือ  นายศรสิทธิ์  สง่างาม และนายประมวล  อนุกูล
  ปี พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   แบบโรงอาหาร   เป็นเงิน 40,000  บาท  ชาวบ้านได้ช่วยกันบริจาคเงินสมทบ  18,000.- บาท เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัด  มาเรียนที่อาคารเรียนสร้างใหม่
  วันที่ 11  พฤษภาคม  2519   ทางราชการได้ส่งนายสมจิตร  เหนือเกาะหวาย   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดโป่งมงคล
  ปี พ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  แบบกรมสามัญ  เป็นเงิน  43,000.- บาท
  วันที่  2  มิถุนายน  2521  นายอนันต์  แก้วปลั่ง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  แทนนายสมจิตร   เหนือเกาะหวาย  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนท่ามะปราง
  ปี พ.ศ.  2521  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ฉ  จำนวน 1 หลัง  4  ห้องเรียน   เป็นเงิน  286,000.- บาท  และสร้างส้วมแบบอนามัย  1  หลัง  5  ที่นั่ง  เป็นเงิน  25,000.- บาท
  ปีการศึกษา  2522  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นครั้งแรกและเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษาต่อมา
  ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบสปช.102/26 จำนวน 1 หลัง  3 ห้องเรียน  เป็นเงิน  497,000.- บาท
  วันที่  27  ธันวาคม  2526  นายอนันต์  แก้วปลั่ง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดท่ามะปราง  พันจ่าอากาศเอกนิพนธ์   เรืองนิ่ม  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2527 ทางราชการแต่งตั้งนายเสวตร  กระแสร์นุช    ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดโป่งมงคล
  วันที่  25  พฤศจิกายน  2534  นางพุทธา  จิวราวัฒน์  ได้รับแต่งตั้ง(ย้ายสับเปลี่ยน)มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทนนายเสวตร  กระแสร์นุช ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
  ปีการศึกษา  2537  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1   และในปีการศึกษาต่อมาได้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 2
  วันที่  9  มกราคม  2540 พันจ่าอากาศเอกนิพนธ์  เรืองนิ่ม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหนอาจารย์ใหญ่  เนื่องจากนางพุทธา  จิวราวัฒน์  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสุนันทาราม
  วันที่ 17  ธันวาคม  2540 ทางราชการได้แต่งตั้งนายมนัส  บุญน้อม ให้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
  วันที่  16  ตุลาคม  2541  นายอิทธิรงค์  ปานะถึก  ได้รับแต่งตั้งให้มาคำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทน   นายมนัส  บุญน้อม ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านซับบอน
  ปีงบประมาณ  2541  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26   จำนวน1 หลัง  2  ที่นั่ง  เป็นเงิน  55,000   บาท
  วันที่  22  ธันวาคม  2542  นายชุมพร  บุญน้อม  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายอิทธิรงค์  ปานะถึก  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย   สปอ. เมืองสระบุรี
  วันที่  1  ตุลาคม  2545  นายชุมพร  บุญน้อม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล
  วันที่ 31  มีนาคม  2549  บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบอาคารห้องสมุด  “ ชาญวีรกูล 19 ”   มูลค่า  550,000  บาท  ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน
  วันที่  1  กุมภาพันธ์  2550  นายนิมิต  แก้วบุบผา  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล แทน นายชุมพร  บุญน้อม  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง
  วันที่  9  สิงหาคม 2555   นายเกียรติศักดิ์  ศรีคำบล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคลแทนนายนิมิต  แก้วบุบผา ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม   “พิพัฒน์คีรีเขต”
   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นางสาวนพมาศ เกิดภักดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ได้รับแต่งตั้ง ให้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล เนื่องด้วย นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
  วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายบุญสม ปัญญาเหลือ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร ตำบลหนองเหล็ก อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล 
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 04:01:26 น.

โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]