• วีดิทัศน์โรงเรียน
 •  
   

   

  เพิ่มเพื่อน

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

             ๑.  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

             ๒ลูกฝังคุณธรรม  สำนึกความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             ๓.  จัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑              ๔.  เสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ

             ๕.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

              ๖.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการกระจายอำนาจ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  เป้าหมาย (Goal)

                  ๑.  ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคเท่าเทียมกัน ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจนจบการศึกษาด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน            

                  .  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  ๓.   ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

                  ๔.  ครูและบุคลากรของโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

                  ๕.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

                  ๖.  โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑

                                                                                                                             กลยุทธ์ (Strategy)

         กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ”

         กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

         กลยุทธ์ที่ ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

         กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

          กลยุทธ์ที่ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 04:01:26 น.

โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]