• เว็บไซต์โรงเรียนวัดเตาปูน
 • wattaopoon.ac.th

 • เว็บไซต์ สพป.สระบุรี 2
 • I am Saraburi2

 • เว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • art-wtp

 • ข้อมูล BIG DATA สระบุรี 2
 • BIG DATA SRI2

 • ฝึกทำโครงงานคุณธรรมกับครูบอย
 • moralproject-krooboy

 • เว็บ รร.คุณธรรม สพป.สระบุรี 2
 • moralschool-sri2

 • โครงงานคุณธรรม ดนตรี คู่ชีวิต
 • moralproject-music

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

      1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในวัยเรียรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
      2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
      3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
   
  เป้าประสงค์
      1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ
      2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขันพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
      3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนาธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
      4. สถานศึกษามีกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล
      5. สถานศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
      6. สถานศึกษาน้อมรับนโยบายการจัดการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเหมาะสม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:28:52 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุเมธา ติยะบุตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธนาวัฒน์ นกไทย

 • นายคเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์

 • ผู้ดูแลระบบ (Webmaster)
 • นายสุภัทรชัย กระสินหอม

  ครู โรงเรียนวัดเตาปูน

  (089-7111274)

  admin@wattaopoon.ac.th

 • เรียนรู้นาฏยศัพท์กับครูยุ
 • nattayasap-krooyuสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,411
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036-262926 อีเมล์: wattaopoonschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร พันธรณี โทรศัพท์: 0840122986 อีเมล์: fukmint@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]