• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒  โดย

  นายพินิจ  โพธิ์พันธุ์  นายอำเภอเสาไห้เป็นผู้ก่อตั้งและมาเป็นประธานในวันทำพิธีเปิดเรียน  ซึ่งมีนายพันเทียร  ทองปั้น ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน  และดำเนินการภายในด้วยเงินจากงบประมาณการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

                    การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งโรงเรียน  จากเริ่มแรกโรงเรียนตั้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดตะเฆ่

  ตำบลม่วงลาว  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลม่วงลาว ๓ (วัดตะเฆ่) ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓  ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อตำบลม่วงลาว  เป็น ตำบลม่วงงาม และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนประชาบาล ๓ (วัดตะเฆ่) ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๔๘๕ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนวัดตะเฆ่

                    พ.ศ. ๒๔๘๗  ทางราชการได้สั่งย้ายสถานที่ตั้งจากวัดตะเฆ่ ไปอยู่ที่วัดม่วงงาม  ตำบล   ม่วงงาม จึงเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนวัดม่วงงาม  ตามชื่อของวัด  ในการจัดสร้างอาคารเรียน ปี  พ.ศ.๒๔๘๙  พระครูพรหมวุฒิคุณ (ศรี)  เจ้าคณะตำบลม่วงงาม  เป็นประธานร่วมกับคณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านได้เริ่มการจัดหาทุนสร้าง  โดยใช้การเทเสาคอนกรีตไว้  ๔๐  ต้นก่อน  ซึ่งการก่อสร้างยังไม่เริ่ม

                    ต่อมา พ.ศ.๒๕๐๓  ได้รับมติจากสภาตำบลและชาวบ้านให้ย้ายสถานที่เรียนมาตั้งไว้ที่วัดตะเฆ่อีกครั้ง  โดยได้รับอนุญาตให้ย้ายได้ในปี พ.ศ.๒๕๐๔   ทางราชการได้แต่งตั้งคณะกรรมการการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่  รวม  ๑๒ คน  โดยมี  นายน้อย  เป็นประธาน  ได้ดำเนินการก่อสร้างจนสำเร็จในที่ดินของ นายจำลอง  ทองทาวัน ,นางพิน  เพชรเขียว ,ร.อ.เจริญ  ปักษาศร  ในพื้นที่  ๔  ไร่ ๒ งาน 52  ตารางวา  และจากพื้นที่ดังกล่าวได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  3 ไร่  1  งาน  13  ตารางวา 

  มอบให้กับโรงเรียน สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  30  เมษายน 2505สิ้นเงินก่อสร้างไปจำนวน 85,594 บาท (ด้วยเงินงบประมาณและเงินบริจาค)

                      ปีการศึกษา  2521  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  ตามแบบสามัญ 312  ได้สำเร็จ เป็นเงิน 93,000  บาท  วันที่  25  ธันวาคม พ.ศ. 2513  ได้รับเงินงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1  ข.  อีก 2  ห้องได้สำเร็จ เป็นเงิน 317,000 บาท   ปีการศึกษา 2523  โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

                      ปีการศึกษา 2538  ได้รับอาคารห้องสมุดจากผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างให้  อาคารชั้นเดียว

  ก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้อง  ขนาดกว้าง  6  เมตร  ยาว  9  เมตร

                     ปีการศึกษา  พ.ศ.2529  ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นอนุบาลปีที่ 1   จึงเป็นโรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ป.6   ได้รับงบประมาณสร้างส้วม   แบบ  สปช. 601 / 2526   สร้างสำเร็จเป็นเงิน  40,000  บาท

                     ปีการศึกษา 2538 ได้รับอาคารห้องสมุด มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างให้ อาคารชั้นเดียว ก่ออิฐปูน หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร งบประมาณ 150,000 บาท

                         ปีการศึกษา 2539  ได้เป็นโรงเรียนศูนย์ (หลัก) มีโรงเรียนวัดเชิงราก (เล็กราษฎร์บำรุง) 

  ตำบลเริงราง  ที่ยุบมาเรียนรวม

                         ปีการศึกษา 2540  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา และได้รับบริจาคอาคารเรียนแบบ  สปช. 102 / 2526  จากผู้มีจิตศรัทธาให้เป็นอาคารปฏิบัติการ  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 500,000  บาท 

                         ปีการศึกษา 2541  ได้รับคัดเลือกจาก สปจ.สระบุรี  ให้เป็นโรงเรียนสอนแบบมีส่วนร่วม

                         ปีการศึกษา 2542  ได้รับคัดเลือกจาก สปจ.สระบุรี ให้เป็นโรงเรียนแกนนำ

  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  

                         ตั้งแต่วันที่  7  กรกฎาคม  2546  จนกระทั่งถึงปัจจุบัน   โรงเรียนได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                     ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) ผ่านการรับรองการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม(ปฐมวัย)และระดับประถมศึกษา จากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  สมศ.ภายนอก

                     ปีงบประมาณ 2555 โรงเรียนวัดตะเฆ่ฯ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณ 694,500  บาท  ลานกีฬาอเนกประสงค์  งบประมาณ 134,100  บาท รั้วคอนกรีต ยาว 72 เมตร งบประมาณ 134,000  บาท  และได้รับการสนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียนดนตรีไทย (อังกะลุง)  จำนวน  4  ชุด  พร้อมอุปกรณ์เสริม งบประมาณ  60,000  บาท 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:57:11 น.

โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 036391202 อีเมล์: wattakae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอลิศา แสงประยงค์ โทรศัพท์: 0879902520 อีเมล์: sangprayong44@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]