• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) ตั้งอยู่ที่ ๑๗ หมู่ ๑ ตำบลวิหารแดง  อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี  เดิมชื่อว่า โรงเรียนวัดวิหารแดง  โรงเรียนนี้มีอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียนหลังเก่าที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบีเอตริศภัทรายุวดี หรือ พระองค์เจ้าหญิงบีเอตริศภัทรายุวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชการที่ ๕) พระมารดาเจ้าจอมมารดาแสงแห่งราชวงศ์จักรี ทรงสร้างถวายให้เป็นอาคารเรียนหลังแรกของจังหวัดสระบุรีให้กับโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๓

  พ.ศ. ๒๕๐๕ โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์ ได้อาคารหลังใหม่จากงบประมาณของทางราชการ พระครูสุขประดิษฐ์ ศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐ์ จึงมอบอาคารเรียนหลังเก่าให้แก่พระครูวรเขตต์พิศาล เจ้าอาวาสวัดวิหารแดง และได้ทำการรื้อถอนมาก่อสร้างเป็นอาคารเรียน แบบ ป.๓ ขนาด ๓ ห้องเรียน สิ้นเงินค่าก่อสร้าง ๔๘,๑๒๐.- บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ และได้มอบอาคารเรียนให้กับทางราชการ

  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เปิดทำการสอนครั้งแรกโดยเป็นสาขาของโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพียงชั้นเดียวมีนักเรียน ๓๔ คน มีนายสุดใจ อัมพร เป็นครูประจำชั้นและเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลโรงเรียนแทนครูใหญ่

            พ.ศ.๒๕๑๐ ขยายชั้นเรียนเพิ่มอีก ๑ ชั้น คือชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑-๒ มีนายสมัย ประพฤติธรรม เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และนายสุดใจ อัมพร เป็นครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

            ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ มาให้ชั้นละ ๓๐ คน มีนายฉัตรชัย แสงเงิน เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และมีนายพยัพ  ภิรมย์รื่น  เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

            เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑ ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสุดใจ อัมพร เป็นผู้ทำการแทนครูใหญ่และให้ใช้สมุดหมายเหตุรายวันแยกออกจากโรงเรียนวัดหนองโพธิ์

            พ.ศ.๒๕๑๔ พระครูวรเขตต์พิศาล เจ้าอาวาสวัดวิหารแดง ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครอง ได้จัดหาเงินสมทบกับทางราชการ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ทำการต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.๓ ขนาด ๓ ห้องเรียน  ให้เป็นอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ พิเศษ ๖ ห้องเรียน และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเป็นเอกเทศ

            เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ได้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฏร์ประดิษฐ์) คำว่า “วร” มาจากนามของท่านพระครูวรเขตต์พิศาล เจ้าอาวาสวัดวิหารแดง คำว่า “มิตร” มาจากตระกูล “กัลยาณมิตร” คำว่า “ภัทรายุว” มาจากพระนามของพระองค์เจ้าหญิงบีเอตริศภัทรายุวดี  พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาแสง คำว่า “ราษฎร์” หมายถึงประชาชน ที่ได้มีส่วนร่วมก่อสร้างอาคารเรียน    คำว่า “ประดิษฐ์” มาจากชื่อเดิมของโรงเรียน และในปีนี้ได้แต่งตั้งให้ นายสมัย ประพฤติธรรม เป็นครูใหญ่ เป็นคนแรก

            ๑ มิ.ย. ๒๕๑๖ ได้จัดทำประปาโรงเรียน ทุนก่อสร้างจาก กรมการแพทย์และอนามัย ร่วมกับประชาชนเป็นเงิน ๔๒,๖๔๔.๕๐.-  บาท

   

  พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้รับจัดสรรบ้านพักครู หลังที่ ๑   ราคา  ๓๕,๐๐๐.-  บาท

  พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับจัดสรรบ้านพักครู หลังที่ ๒   ราคา  ๔๕,๐๐๐.-  บาท

            พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับอัตราภารโรง  ๑  อัตรา

            พ.ศ. ๒๕๒๑  ขอเปิดสอนเป็นครั้งแรกและขยายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีนักเรียน ๒๙๗ คน ครู ๑๒  คน

            พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมอีก ๑ หลัง ๕ ที่นั่ง ราคา ๒๒,๐๐๐.- บาท

            พ.ศ. ๒๕๒๒  เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๓๕๙ คน ครู ๑๓ คน

            พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ราคา ๔๘๐,๐๐๐.- บาท

            พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้งบจัดสรรบ้านพักครู หลังที่ ๓  ราคา ๔๕,๐๐๐.- บาท

            พ.ศ. ๒๕๒๓  มีนักเรียน ๓๔๕ คน ครู  ๑๖  คน

            พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง  แบบกรมสามัญ  ราคา ๒๔,๐๐๐.- บาท

            พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้งบจัดสรรบ้านพักครู หลังที่ ๔  ราคา ๔๕,๐๐๐.- บาท

            พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้งบประมาณรื้นถอนบ้านพักครูหลังที่ ๓ ของโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคลมาปลูกสร้างเป็น

   หลังที่ ๕   ราคา ๒๕,๐๐๐.- บาท                        

           ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๕ ได้รับอนุมัติให้เป็น โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์)

            พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง อาคารเรียน แบบ ๐๑๗ จำนวน ๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

            พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๕๒๖ (๒ชั้น ๘ ห้องเรียน) งบประมาณ ๑,๐๔๐,๐๐๐.- บาท

  ๑ มกราคม ๒๕๓๐ นายสมัย ประพฤติธรรม ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดใหญ่วันทา (เนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) มีนายดิลก บุญเลิศ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

            ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ นายดิลก บุญเลิศ ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อำเภอโซ่พิศัย จังหวัดหนองคาย

            ๑ เมษายน ๒๕๓๕ นายเอนก วีระพงษ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดบ้านดอน  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

            พ.ศ. ๒๕๓๖  เปิดทำการสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑

            พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์พร้อมรางรองน้ำฝน แบบ ฝ ๓๓  จำนวน ๑ ชุด     ราคา ๖๐,๐๐๐.- บาท

            ปีการศึกษา ๒๕๔๐ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี อนุญาตให้โรงเรียน เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๓ ขวบ) ได้ตามหนังสือ สำนักงานประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ที่ ศธ.๑๑๖๗/๖๓๓๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๐

            ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ นายสุดใจ สุทธิชัง มอบที่ดินให้แก่โรงเรียนจำนวน ๒ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา ราคาทุนทรัพย์เป็นเงิน ๒,๒๐๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

                  ๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ นายเอนก วีระพงษ์  ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดไก่เส่า อำเภอ หนองแซง จังหวัดสระบุรี

            ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๑ จ่าอากาศเอกประคอง พุกสุข ครูใหญ่โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ช่วยราชการสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ได้รับคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุนชุนวัดวิหารแดงฯ ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสระบุรี ที่ ๔๘๔/๒๕๔๑    สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

            ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๒   ครอบครัว “ การุณย์วรวงศ์ “ จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนด้วยหินอ่อน  มูลค่า ๖๒,๐๐๐.- บาท

            ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จ่าอากาศเอกประคอง พุกสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงฯ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ที่ ๕๖๕/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นางสาวอรสา กาญจนนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่

  การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ที่ ๕๖๕/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

  พ.ศ. ๒๕๕๓  ปรับปรุงห้องสุขาจำนวน ๑๔ ห้อ(งบบริจาคของกลุ่มเพื่อนและญาติ        ผอ.อรสา กาญจนนท์ ) มูลค่า ๖๒,๓๑๐.- บาท

            พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับงบซ่อมแซมทาสี อาคาร ๑ (๓ ห้องเรียนและห้องพยาบาล)  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐.- บาท

            พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต  ๗๓,๕๒๐.- บาท  บริษัทไทยบริดจโตน จำกัด ๕๕,๙๒๐.- บาท เงินบริจาค ๑๗,๖๐๐.- บาท

  พ.ศ. ๒๕๕๔  ห้องประชุม /ข้อมูลสารสนเทศและสุขาครู  มูลค่า ๒๗,๕๕๔.- บาท

  ๑๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ น้ำท่วมโรงเรียน สูงประมาณ ๘๐ – ๑๐๐ ซม.

  พ.ศ. ๒๕๕๔  คุณทรงกิจ  ยี่เขียน  สนับสนุนงบประมาณ ๓๐,๐๐.- บาท สร้างห้องสหกรณ์

  พ.ศ. ๒๕๕๔  คุณลือชัย  การุณวรวงศ์  จัดสร้างหลังคากันสาด อาคาร ๒ ที่แปรงฟันสำหรับเด็กนักเรียนและโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน ๔ ชุด รวมมูลค่า ๙๐,๐๐๐.- บาท

  ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนบ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง ลำดับที่ ๑๐ และ ๑๑แปลงหมายเลขทะเบียนที่  สบ. ๓๐๙

  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ทีม IBM Solutions Delivery ร่วมกับทีม WWW THAILAND (ศูนย์ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร) ได้มาร่วมจิตอาสาทำสวนสมุนไพร สวนแนวตั้ง บริจาคตู้หนังสือ และทำที่แยกขยะ

  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม (Inculsive School)

  ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เด็กชายพงศกรณ์ พุทธเจริญ ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติในการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทเด็กบกพร่องทางสติปัญญา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ครั้งที่ ๖๑ ที่เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี

  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นายบัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน มีนายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มาให้การต้อนรับ

  พ.ศ. ๒๕๕๕ คุณชาน ฮอนกิต  ได้ให้ช่างมาดำเนินการเปลี่ยนหลังคาสังกะสีด้านห้องเรียนชั้นอนุบาลถึงห้องประชุมและปรับปรุงห้องน้ำเด็กอนุบาลและห้องน้ำครูรวมมูลค่า๑๔๐,๐๐๐.บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่ขอใบอนุโมทนาบัตรใดๆทั้งสิ้น

  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ได้สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์  ได้นายคิมหันต์  ดำขำ แทนนายวรยศ  ห้วงสมุทร เริ่มปฏิบัติงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  นางสาวสุจินดา  สีแก้ว  ได้ย้ายคืนถิ่น (โดยถูกตัดโอนอัตราเงินเดือน)  ไปอยู่ที่โรงเรียนปลาปากวิทยา อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม

   

  พ.ศ. ๒๕๕๕ นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้มาดำเนินการปรับปรุงสวนหย่อม ทาสีพระพุทธรูปรวมมูลค่า ๒๕,๐๐๐.- (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ ได้มาประเมินโรงเรียน (ครั้งที่ ๓)

  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๖  นางสาวคณิตา ใจดี นักการภารโรง (ชั่วคราว) ได้ลาออก  โรงเรียนได้คัดเลือกนักการคนใหม่ไว้แล้ว โดยให้เริ่มมาทำสัญญาในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  นายคิมหันต์  ดำขำ  ครูอัตราจ้างงบ SP๒ ลาออกทำให้โรงเรียนถูกตัดอัตรา  

  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  นางปณิชา  ศรีสุข  ได้มาทำสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง (ชั่วคราว) 

  พ.ศ. ๒๕๕๖ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ ได้มาดำเนินการปรับปรุงสวนหย่อม บริเวณป้ายชื่อห้องสมุดบริดจโตน

  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นางประจวบ โพธิ์กรวม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเขาแก้วมุกดาราม ได้ย้ายมาปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงฯ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ที่๑๓๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘   นางสาวศิริพร  จันทาบุตร  รับแต่งตั้งและบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงฯ  ตามหนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

  ๑๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  นายธวัช  บัวสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง (วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ประดิษฐ์) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่

  การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ที่ ๔๐/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มกราคา ๒๕๕๘

              โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดงฯ มีพื้นที่  ๕  ไร่  ๕๔  ตารางวา  มีอาคารเรียน  ๓  หลัง ห้องเรียน ๙ ห้อง ห้องพิเศษ ๙ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวิหารแดง ห่างจากเทศบาล/อำเภอประมาณ  ๑  กิโลเมตร  มีผู้บริหาร และครู  ๘  คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน (งบเทศบาลตำบลวิหารแดง)  พี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑  คน นักการ (ชั่วคราว) ๑ คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ (มีนักเรียน  ๑๕๘ คน ข้อมูล ณ ๑๐  มิ.ย. ๒๕๕๗) มี นายธวัช  บัวสุวรรณ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-11 11:11:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธวัช บัวสุวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศิริพร สุขตระกูล

 • นางเทวทินนา จงกลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,742
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 36377510 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุญสม ทองหล่อ โทรศัพท์: 0841382006 อีเมล์: thonglor_2503@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]