• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •      ๑.   จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนรู้ตามศักยภาพ และความถนัด

       ๒.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

       ๓.   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเห็นคุณค่า และมีความภูมิใจในความเป็นไทย รัก

             ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย และมีความเป็นอยู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          

       ๔.    ส่งเสริมและสนับสนุนครู ครูให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถพัฒนาตนเองและ

             พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

       ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-11 11:11:30 น.

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 36377510 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุญสม ทองหล่อ โทรศัพท์: 0841382006 อีเมล์: thonglor_2503@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]