โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.      มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษา ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น

  แก้ปัญหาเป็น มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยผ่านกระบวนการปฏิบัติจริงทั้งด้านอาชีพและวิชาการ

  เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ

  2.      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีนิสัยรักการทำงาน ส่งเสริม

        การฝึกทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

        สถานศึกษา

  3.      พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม  และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

        การศึกษา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างมีความสุข

  4.      พัฒนาระบบการบริหารงานให้เป็นแบบวงจรคุณภาพ เน้นการกระจายความรับผิดชอบ กำกับ

  ติดตามประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

  เป้าประสงค์

  1.      นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.      นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมด้านการศึกษาต่อ และที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพ

  3.      พัฒนาคุณภาพครูให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  4.      นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างมีความสุข ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  5.      ยกระดับคุณภาพการบริหารงานและระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานของวงจรคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-14 09:25:22 น.

โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 036241864 อีเมล์: songkon_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพรัช พึ่งสุรินทร์ โทรศัพท์: 0896116459 อีเมล์: paisurin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]