โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


  • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
  • แบบตรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1
     

    OIT
     

    รายการ
     

    ลิงก์เว็บไซต์
     

     O1
     
     
     โครงสร้างหน่วยงาน

     
    LINK

     O2
     
     
     ข้อมูลผู้บริหาร

     
     

     O3
     
     
     อำนาจหน้าที่

     
     

     O4
     
     
     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     
     

     O5
     
     
     ข้อมูลการติดต่อ

     
     

     O6
     

     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     
     

     O7
     

     ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     

     O8
     

     Q&A
     
     

     O9
     
     Social Network  

     O10
     
     แผนดำเนินงานประจำปี  

     O11 

     รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รายไตรมาส  

     O12
     
     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

     O13
     
     คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

     O14
     
     คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

     O15
     
     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

     O16
     
     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  

     O17
     
     E–Service  

     O18
     
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

     O19
     
     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส  

     O20
     
     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

     O21
     
     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ  

     O22
     
     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

     O23
     
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
     
     O24

     
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

     O25
     
     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

     O26
     
     การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  

     O27
     
     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล  

     O28
     
     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

     O29
     
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

     O30
     
     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

     O31
     
     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  

     O32
     
     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

     O33
     
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  

     O34
     
     เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

     O35
     
     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

     O36
     

     การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
     

     O37
     
     การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

     O38
     
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  

     O39
     
     แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี  

     O40
     
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รายไตรมาส  

     O41
     
     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  

     O42
     
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  

     O43
     
     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม  

     O44
     
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

     O45
     
     มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต  

     O46
     
     มาตรการป้องกันการรับสินบน  

     O47
     
     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

     O48
     
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038-440220 อีเมล์: watdondamrongtham@gmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]