โรงเรียนวัดเตาปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดเตาปูนตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม  2483 ที่หมู่ 5  ต. เสม็ด  อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี

  โดยท่านพระครูศีลวุฒิคุณ (หลวงพ่อพลอย)   ฉินนาสโร เจ้าอาวาสวัดเตาปูน เป็นผู้เริ่มก่อสร้าง

                           ปี พ.ศ. 2507  วันที่ 17 มีนาคม พลโทประยูร   หนุนภักดี ประธานมูลนิธิไทย – อเมริกัน ได้นำ

  คณะมาแสดงการโดดร่ม ที่หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดเตาปูน

  และรับบริจาคสมทบจากประชาชนในท้องถิ่น   ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างเป็นเงิน 126,120 บาท

  (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  ปัจจุบันได้ขอรื้อถอนไปแล้ว

                      ปี พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน รุ่น/แบบ สปช. 105/29 เป็นอาคารคอนกรีต

  2 ชั้น 4 ห้องเรียน มูลค่ารวม 1,000,000  บาท

                         ปี พ.ศ. 2549  ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์

  เพื่อการเรียนการสอน จากเทศบาลตำบลอ่างศิลาเป็นเงิน  250,000   บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้

  รับงบประมาณโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  จากสำนักงาน

  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 12 รายการ  เป็นเงิน  431,420  บาท  (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพัน

  สี่ร้อย   ยี่สิบบาทถ้วน)

                          ปี พ.ศ. 2550  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการก่อสร้าง

  อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง กว้าง 9.50 ม. ยาว 40.50 ม. แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน  3,485,000 (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                          ปี พ.ศ. 2552 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  1 ชั้น 3 ห้องเรียน  พร้อมห้องน้ำ   กว้าง 7 ม. ยาว

  23.5 ม. จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน  840,000 (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)จากเงินผ้าป่าการศึกษา

                      ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038142548 อีเมล์: taopoon2589@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัลญา ภูมามอบ โทรศัพท์: 0822080635 อีเมล์: boongkiiz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]