โรงเรียนวัดเตาปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าหมาย
                  1.  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้จากสื่อ  เทคโนโลยีจากการจัดการเรียนรู้
                  2.  นักรียนมีความรู้  ทักษะ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                  3.  พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ  ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  โดยชุมชน
  มีส่วนร่วม
                  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
                  “สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ”         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038142548 อีเมล์: taopoon2589@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัลญา ภูมามอบ โทรศัพท์: 0822080635 อีเมล์: boongkiiz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]