โรงเรียนบ้านมาบไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ประการ

  2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.  จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

  4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพให้ผู้เรียนมีทักษะ  เห็นคุณค่าของศิลปะด้านดนตรีและกีฬา

  5.  พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:43:11 น.

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158011 อีเมล์: banmabpai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี วงษ์เสถียร โทรศัพท์: 0834151555 อีเมล์: pad_patchy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]