โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ( Mission)

  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ

  3. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  4. พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  5. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เป้าประสงค์   (Goal) 

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก 12 ประการ

  3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

   4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

  5. ชุมชนส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:44:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววรรณพร ลักษณะโภคิน

 • นางสาวศุภรานันท์ ศิลปอนันต์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158258 อีเมล์: namkeaw2014_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรายุ น้อยแก้ว โทรศัพท์: 0982600474 อีเมล์: wa_ra_yu_777@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]