โรงเรียนศรีราชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนศรีราชา

  โรงเรียนศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 18
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2494   มี  นายพัลลภ ทองประเสริฐ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน
  ซึ่งแต่เดิมอาศัยอาคารโรงเรียนเทศบาล  บ้านศรีมหาราชา เปิดทำการสอนชั่วคราว

  วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2497 นายพัลลภ ทองประเสริฐ ลาออก กรมสามัญศึกษาจึงแต่งตั้งให้  นายชัยวัฒน์  วรรณรัตน์ มาดำรงตำแหน่งแทนในปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรเงิน
  งบประมาณ เพื่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนศรีราชา ในที่ดินราชพัสดุของกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ 15 ไร่ เป็น อาคารไม้ 2 ชั้น 5 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง 1 หลัง ส้วม 1 หลัง
  โรงอาหาร 1 หลังและได้ย้ายมาทำการสอน ในที่แห่งใหม่นี้เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2497

  พ.ศ.2498          เปิดทำการสอนถึงชั้นมัธยมปลาย ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นถึงชั้น ม.6

  พ.ศ.2499          ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง

  พ.ศ.2502  สมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชาร่วมกับสภาจังหวัดได้ร่วมกันหาเงินสร้าง อาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน

  พ.ศ.2504  นายประทีป  สุขวารี ครูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่ แทนนายชัยวัฒน์  วรรณรัตน์ 

  พ.ศ. 2505 – 2506 ดำเนินการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนโดยขยายพื้นที่หลังอาคารเรียนและด้านข้าง ทั้งสองด้านปรับปรุงถนนในโรงเรียนและขยายรั้วโรงเรียน

  พ.ศ.2507  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารหลังที่ 2 ชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน

  พ.ศ.2510  ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบที่ 2  (ค.ม.ส.2)  เน้นด้านเกษตรกรรม

  พ.ศ.2511  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง อาคารห้องสมุด อาคารเกษตรกรรม 1 หลัง โรงฝึกงานเกษตร 1 หลัง และเรือนเพาะชำ 1 หลัง

  พ.ศ.2512  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนคหกรรมศิลป์ 1 หลัง

  พ.ศ.2513  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 6 ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์โรงฝึกงานอุตสาหกรรมลป์ 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง 
  และได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนสร้างอาคารประกอบ เพื่อใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง

  พ.ศ.2514  ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร หอประชุม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ส้วม 1หลังและได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชาสร้างอาคารชั่วคราว 
  2 ห้องเรียน  1 หลัง       

  วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2517  นางพอพิศ กีรติอังกูร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน นายประทีป  สุขวารี ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 318 ป.
  บ้านพักครูเพิ่ม 1 หลัง และส้วม 1 หลัง

  พ.ศ.2518  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านกิติพุทโทภิกขุแห่งจิตภาวันวิทยาลัยช่วยดำเนินการสร้างหอประชุม”จิตตภาวณูปถัมภ์”  1 หลัง
  ปัจจุบันได้ทำการรื้อไปแล้วเนื่องจากนำพื้นที่มาปรับปรุงสนามกีฬามาตรฐาน             

  พ.ศ.2519  ได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 5  ห้องเรียน 1 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  ส้วม 1 หลัง

  พ.ศ.2520  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียนแบบ 318 ค. 1 หลังและอาคารเรียนชั่วคราว 6 ห้องเรียน 1 หลัง

  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2521 นางพอพิศ  กีรติอังกูร ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 10 ห้องเรียน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลังและส้วม  1 หลัง

  พ.ศ.2522  นายแสวง   ภัทรพิศาล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์” ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

  วันที่ 3  ธันวาคม พ.ศ.2522  นายชะนะ กมลานนท์ ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

  พ.ศ.2523  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียน และบ้านพักครู 1 หลัง

  พ.ศ.2528  ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27  1 หลัง โรงเรียนได้รับเงินบริจาคจาก       คณะครู - อาจารย์ นักการภารโรง นักเรียน ผู้มีจิตศรัทธา และนักเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่
  อำเภอศรีราชา ในการสร้างหอพระพุทธศรีชินราชาและทำพิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเบญจกุล  มะกะระธัช เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2528

  วันที่ 4  สิงหาคม พ.ศ.2529 นายปราศัย ชลวาสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดครราชสีมา ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา
  ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานอุตสาหกรรม แบบ 102/27  จำนวน 1 หลัง

  วันที่ 12  พฤศจิกายน พ.ศ.2530  เปิดป้ายอาคาร”รวมใจน้อมเกล้า” ซึ่งเป็นเรือนพยาบาลสร้างด้วยเงินบริจาคจากการทอดผ้าป่าของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา

  พ.ศ.2532  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล / 30  1 หลัง

  พ.ศ.2533 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเงินงบประมาณสร้างโรงฝึกงานคหกรรมแบบ102/27  1  หลัง

  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2533 นายธวัฒน์ อังคะนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหม่“พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”   อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา
  แทนนายปราศัย  ชลวาสิน

  ซึ่งเกษียณอายุราชการ

  พ.ศ.2535  ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม-โรงอาหาร แบบ101ล/27 จำนวน 1 หลังและสร้างห้องน้ำ แบบมาตรฐาน 6 ที่ / 27 อีก 1 หลัง รื้อหอประชุม1
  อาคารฝึกงานคหกรรม และอาคารพักครู คหกรรมเพื่อใช้เป็นพื้นที่สร้างหอประชุมดังกล่าว สร้างรั้วมาตรฐานด้านตะวันออกติดกับสำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา
  โดยบริษัทเอสโซ่สแตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัดและดำเนินการเปลี่ยนชื่อสมาคมผู้ปกครองและครูอำเภอศรีราชา เป็นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา

            วันที่ 9  พฤศจิกายน พ.ศ.2533 นายประเสริฐ  มงคล ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

  พ.ศ.2537  ได้รับความอนุเคราะห์จากนายอุทัย พิมพ์ใจชน และนายธงชัย  พิมพ์สกุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีได้จัดสรรเงินสร้างสนามกรีฑามาตรฐาน 400 
  เมตร 1 สนาม และอาคาร ร้านค้า 1 หลัง ในปีนี้  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกระทรวง มหาดไทย (งบพัฒนาจังหวัด) สร้างถังส่งน้ำ  จำนวน 1 ถัง

  พ.ศ.2542  ได้รับงบประมาณสร้างถนนลาดยาง เป็นเงิน 400,000 บาท และขุดบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ

  วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ.2542   นายสมคิด  ดีรัศมี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชาแทน
  นายประเสริฐ  มงคล ซึ่งเกษียณอายุราชการ

  วันที่ 9  ธันวาคม  พ.ศ. 2542  นายสำเนา  บุญชู  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์”  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
  โรงเรียนศรีราชา

  พ.ศ.2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  324ล/41 (หลังคาทรงไทย) จำนวน1 หลัง

  และได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2543 หมวดเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นค่าจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุดโรงเรียน
  เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

  วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 นายสิทธิชัย อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา

  พ.ศ. 2545 – 2546  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

  *  เทศบาลเมืองศรีราชาจำนวน 400,000 บาท ในการสร้างเวทีกลางแจ้งเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านดนตรีศิลปการแสดง และกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ

  *  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ในการสร้างอาคารศูนย์กีฬาชุมชนเมืองศรีราชา  จำนวนเงิน 14 ล้านบาท

  *  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีราชา ได้ให้การสนับสนุน ปรับปรุงศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน 4  ห้องเรียน  จำนวนเงิน 3  ล้านบาท 

   

  พ.ศ. 2547 – 2548  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

  *   งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นซอฟแวร์ภาษาต่างประเทศ  500,000 บาท

  *   เทศบาลศรีราชา  200,000  บาทปรับปรุงสนามกีฬา

  *   ทุนการศึกษานักเรียนจากเอกชน     154,500     บาท

  วันที่ 8  ตุลาคม พ.ศ. 2550 นางสาวเฉิดเฉลา  แก้วประเคนผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชาและปฏิบัติหน้าที่
  จนถึงปัจจุบัน

  พ.ศ. 2550  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจาก

  *  บริษัทมิตซูบิชิให้การสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและยานพาหนะโครงการช้างเผือกนักกีฬาฟุตบอล

  *  รับมอบทุนการศึกษาในโครงการ 80 พรรษามหามงคล จากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพันธมิตร

  พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสร้างอาคารเรียน

  2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน 8 ห้องเรียน

  พ.ศ. 2552  โรงเรียนปรับปรุงสนามกีฬาโดยงบอุดหนุนจำนวน 1,000,000 บาท

  พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับงบจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างอาหารหอประชุมแบบ 100/27


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:24:12 น.

โรงเรียนศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3831-3915 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: SATHINEE KANTHAMEE โทรศัพท์: 038321015 อีเมล์: misseedaparn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]