โรงเรียนศรีราชา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นคนเก่งมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสนับสนุนการสอน และด้านบริหารการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

  3. สร้างเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบที่หลากหลาย และส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

  4. ดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการอย่างเป็นระบบ และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  (Plan Do Study Act Model : PDSA)

  5. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน

  6. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นประชากรที่มีคุณภาพ และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ

   2. บุคลากรของโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล

   3. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

   4. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาสอดคล้องตามแนวโรงเรียนมาตรฐานสากล

   5. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

   6. ชุมชน ภาคีเครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมใจ ศรัทธา เชื่อมั่น ยอมรับ และภาคภูมิใจ

  ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:24:12 น.

โรงเรียนศรีราชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0-3831-3915 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: SATHINEE KANTHAMEE โทรศัพท์: 038321015 อีเมล์: misseedaparn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]