ประวัติโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

 

        อำเภอบ่อทองนั้น แต่เดิมประชาชนอพยพมาจากที่อื่นเข้ามาทำไร่ และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เด็กที่ติดตามผู้ปกครองมาก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นเดียวกัน และเด็กเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการศึกษาที่ดี

เพื่อออกไปเป็นพลเมืองของชาติ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือโดยผ่านทางสภาตำบล เสนอเรื่องต่ออำเภอเพื่อสร้าง

โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขึ้น โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายสมบุญ วงษ์จันทร์ ซึ่งเป็นกำนันตำบลวัดสุวรรณ

ในขณะนั้น ที่ดินดังกล่าวมีจำนวนพื้นที่ 40 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา บริเวณคลองบางตีนเป็ด ตำบลวัดสุวรรณ

ในปีการศึกษา 2522  มีศึกษานิเทศน์กรมสามัญศึกษา จังหวัดชลบุรีเป็นผู้ประสานงาน และทำหน้าที่บริหารการศึกษา

นอกจากนี้ยังดำเนินการให้จัดเตรียมสถานที่และปรับพื้นที่ในการจัดสร้างอาคารเรียน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

คหบดีในท้องถิ่นและหน่วย กรป.กลาง นำรถเข้ามาช่วยโดยไม่คิดมูลค่า ทางจังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา

จึงให้ทางโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาทำการเปิดสอนโดยให้เป็นสาขาของโรงเรียนทุ่งเหียงวิทยาคม และปี พ.ศ. 2523

โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาได้รับการประกาศให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอบ่อทองขนาดกลาง

ตั้งอยู่เลขที่ 18 ม. 6 ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270

 

พ.ศ. 2522       นายสมบุญ  วงจันทร์  บริจาคที่ดินจำนวนพื้นที่ 40 ไร่ 1 งาน 93 ตารางวา  เพื่อสร้างโรงเรียน

พ.ศ. 2523       ก่อตั้งโรงเรียนวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2523 มีอาคารชั่วคราว 1 หลัง เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ. 2524       มีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง

พ.ศ. 2526       มีอาคารเรียนแบบ 208 จำนวน 1 หลัง

พ.ศ. 2528       มีอาคารเรียนแบบ 217AB จำนวน 1 หลัง และอาคารโรงฝึกงานเกษตร

ช่างอุตสาหกรรม คหกรรม

พ.ศ. 2531       เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พ.ศ. 2533       มีอาคารเรียนแบบ 218 จำนวน 1 หลัง จัดตั้งมูลนิธิถาวร (เซ้ง) นพรัตน์ และสร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พ.ศ. 2538       มีอาคารหอประชุม 1 หลัง

พ.ศ. 2535       เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1 – 3) สาขาพาณิชยาการ แผนกพานิชยกรรม กลุ่มการบัญชี

พ.ศ. 2536       จัดสร้างอุทยานการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2537       พัฒนาถนน และแหล่งน้ำดื่ม น้ำใช้ จัดสร้างสวนสุขภาพ และจัดทำสวนป่า

พ.ศ. 2538       พัฒนาด้านกายภาพ จัดสวนหย่อมบริเวณอาคาร 3

พ.ศ. 2539       จัดทำถนนคอนกรีตสายหน้าอาคาร 2

พ.ศ. 2540       จัดพัฒนาการเรียนการสอนโทรทัศน์สู่ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม รางวัลจัดสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง

พ.ศ. 2541       ปรับปรุงเทคอนกรีตรอบอาคาร 1 และ 2 สร้างเสาธงสูง 20 เมตร

พ.ศ. 2542       ปรับปรุงระบบบาร์โค้ดห้องสมุด อาคารกึ่งถาวร 6 ห้อง ทำห้องบรรยายพิเศษ“เกษร” ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-18 15:03:19 น.

นายสมคิด กลับดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
นายจำนง ยินดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา

นางสาวรัตติมา ชินะเมธา
นางสาววัลลี สุทธิวารี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,751
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 0 3821 1446 อีเมล์: bothong.chon2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรวิภา มธุรส โทรศัพท์: 0866226426 อีเมล์: gurazengdy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]