โรงเรียนวัดวังหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

   ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

  แต่เดิมนั้นการศึกษาเล่าเรียนมิได้มีการบังคับผู้ใดสนใจจะศึกษาเล่าเรียนต้องฝากตัวเป็นศิษย์พระคอยปรนนิบัติรับใช้อาศัยขีดเขียนในเวลาว่างจนถึง พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาแห่งชาติ  บังคับให้เด็กทุกคนต้องเข้าเรียน  เมื่ออายุครบ ๘ ปี 

                  ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐  ทางราชการได้กำหนดเปิดสอน  เป็นโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่วัดวังหว้าเป็นแห่งแรก ของอำเภอแกลงและเป็นแห่งที่ ๖ ของจังหวัดระยอง  โดยมีนายเชษฎ์  อยู่เย็น  เป็นครูใหญ่โดยอาศัยศาลาวัดและศาลาหน้าอุโบสถเป็นสถานที่เรียน โดยมีนักเรียนจากหลายหมู่บ้านเดินทางมาศึกษาเล่าเรียน เช่น หมู่บ้านเนินฆ้อ  เนินทราย  พลงช้างเผือก  ทะเลน้อย  หนองน้ำขุ่นและหมู่บ้านวังหิน  โดยมีนายเก็บ  บุญส่ง  ปัจจุบันอายุ ๙๐ ปีเศษ (ปัจจุบันเสียชีวิต) เป็นนักเรียนหมายเลข ๑ ในทะเบียนนักเรียน  ต่อมามีนักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้นจนทำให้ศาลาวัดคับแคบจนต้องไปอาศัยเรียนตามใต้ร่มไม้

                  สมัยนั้นหลวงปู่คร่ำ(พระมงคลศีลาจารย์)  เป็นเจ้าอาวาสวัดวังหว้าได้เห็นความเดือดร้อนของนักเรียนและครูที่ไม่มีอาคารเรียนเป็นสัดส่วน  จึงได้ชักชวนชาวบ้านเข้าป่าตัดไม้และใช้เกวียนเป็นพาหนะขนไม้มาทำการเลื่อยแตกตัวตามขนาดที่ต้องการ  ในขณะนั้นนายใจดี  เทพานนท์  นายอำเภอแกลง พร้อมด้วยศึกษาธิการอำเภอแกลงสมัยนั้น  ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่คณะผู้ทำงานการเลื่อยไม้เพื่อทำการปลูกสร้างอาคารเรียนอยู่เสมอ

                  ปี พ.ศ. ๒๔๗๗  เริ่มสร้างอาคารเรียน  ในที่ดินของวัดซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัด  โดยความร่วมมือของชาวบ้านและพระในวัดทั้งทางด้านกำลังกายและกำลังทรัพย์  และได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เป็นเงิน  ๙๐๐  บาท  จนแล้วเสร็จเป็นอาคารเรียนแบบ  ป.๒ ขนาดกว้าง ๙ เมตร  ยาว              ๓๖ เมตร เป็นอาคารถาวร ๒ ชั้น  ๘ ห้องเรียน  มีมุขหน้า  ทำการฉลองอาคารเรียนเมื่อปี ๒๔๘๐  และได้รับพระราชทานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ หล่อด้วยทองแดง  รูปกลมแบน วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้  ๔๓.๕ ซม.  เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้นำและชาวบ้านซึ่งเป็นผู้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์  ที่ได้ร่วมจัดสร้างโรงเรียนประชาบาลหลังแรกของอำเภอแกลงเป็นผลสำเร็จ

                  ต่อมาได้จัดซื้อที่ดินของนางสั่ว  แววดี  ซึ่งอยู่ติดวัดสร้างโรงเรียนทางทิศตะวันออก  จำนวน   ๒ ไร่เศษ  เป็นเงิน ๑๕ บาท  ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว  อาคารหลังนี้ได้ใช้เป็นที่เล่าเรียนนานถึง ๓๕  ปี  ได้รับงบซ่อมแซม  ๑  ครั้งในปี  พ.ศ.  ๒๕๐๘  เป็นจำนวนเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  ต่อมาอาคารเรียนถูกวาตภัย  เนื่องจากอาคารเรียนปลูกสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง  จึงชำรุดและโย้เย้  เกรงว่าจะเป็นอันตรายแก่นักเรียนได้ในปีพ.ศ. ๒๕๑๒  จึงได้ทำรายงานขอรื้อถอนและของบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  โดยก่อสร้างเป็นอาคารเรียนแบบ  ป.๑  ขนาด ๔ ห้องเรียนโดยใช้ไม้และอุปกรณ์บางส่วนจากอาคารหลังเก่า  ใช้เงินสมทบจากทางราชการที่อนุมัติมาให้เป็นเงิน  ๒๒,๕๐๐  บาท  ในที่ดิน  ๒  ไร่เศษของโรงเรียน  แล้วเสร็จในวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๑๒  นักเรียนได้ย้ายเข้าเรียน  หลังจากนั้นในปีต่อมา  พ.ศ.  ๒๕๑๓  โรงเรียนได้รับเงินภาษีบำรุงท้องที่เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  จึงได้นำมาสร้างสุขา  ๑  หลัง  จำนวน ๓  ห้อง  หลังคามุงกระเบื้องพื้นคอนกรีตและได้เงินจากการจัดงานประจำปีของโรงเรียนร่วมกับวัดเป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  นำมาสร้างโรงอาหาร

                  ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๙  จำนวนห้องเรียนมีไม่เพียงพอเนื่องจากมีการเปิดการสอนขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ประกอบกับอาคารเริ่มชำรุดทรุดโทรมมากขึ้น  จึงทำเรื่องขออนุมัติรื้อถอนในปี  พ.ศ. ๒๕๓๐  กรมธนารักษ์ได้อนุมัติให้ทำการรื้อถอนอาคารเรียนได้

                  หลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์)  พร้อมคณะกรรมการวัด คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน        วัดวังหว้า  มีความเห็นว่า ที่ดิน  ๒ ไร่เศษ  คับแคบและอยู่ในบริเวณติดกับวัด  จึงเห็นสมควรให้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่  มาอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด  เป็นที่ของวัดจำนวน ๗ ไร่เศษ  โดยมีหลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์)  ให้ความอนุเคราะห์อุปถัมภ์  ให้ทุนร่วมสมทบกับงบประมาณของทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบสปช. ๑๐๕/๒๕๒๖  ขนาด  ๖ ห้องเรียน  โดยได้งบประมาณจากทางราชการ เป็นเงิน ๗๘๐,๐๐๐  บาท และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๐

                  ในปีการศึกษา  ๒๕๓๐  ได้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล ๑ ชั้น ทำให้อาคารเรียนไม่เพียงพอ  คณะกรรมการศึกษาจึงร่วมมือกับประชาชนตำบลวังหว้าขอความอนุเคราะห์จากหลวงปู่คร่ำ (พระมงคล  ศีลาจารย์)  โดยได้สร้างพระบูชาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์)   ขนาดหน้าตัก  ๓  นิ้ว  เป็นจำนวน  ๓๐๐  องค์  เปิดให้ประชาชนบูชา ในราคาองค์ละ  ๕๐๐  บาท  ซึ่งได้เงินจากการนี้ถึง  ๑๕๐,๐๐๐   บาท   จึงนำมาต่อเติมอาคารเรียนอีก   ๒  ห้องเรียน  สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงแล้วเสร็จในเดือนเมษายน   พ.ศ. ๒๕๓๐  และได้นิมนต์หลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์)  ทำพิธีเปิดในวันจันทร์ที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๓๐  ซึ่งอาคารหลังนี้มีชื่อว่า  “อรัญราษฏร์อุปถัมภ์”  พร้อมทั้งนำวัสดุอุปกรณ์จากอาคารเรียนหลังเก่าที่ยังใช้ได้นำมาปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์  แต่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะเงินหมด  หลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์)  ได้ให้การอนุเคราะห์  บริจาคเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท  สร้างต่อจึงแล้วเสร็จใช้เป็นโรงอาหารของโรงเรียน  ซึ่งมีขนาด  ๑๔ x ๑๙  เมตร  หลังคามุงกระเบื้องพื้นคอนกรีต

                  ต่อมาปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๐  พนักงานบริษัทของโรงแรมโอเรียลเต็ล (กรุงเทพฯ)  ได้มาทอดผ้าป่าที่วัดวังหว้าและทราบว่า  โรงเรียนวัดวังหว้าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของหลวงปู่คร่ำ (พระมงคล      ศีลาจารย์)  ยังขาดห้องสมุดและอุปกรณ์ต่าง ๆ  จึงได้ร่วมกันบริจาค  จัดหาทุนร่วมกันสร้างอาคารห้องสมุดให้โรงเรียน  แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ใช้ชื่ออาคารว่า “หอสมุดโรงเรียนวัดวังหว้าโรงแรมโอเรียลเต็ลอุปถัมภ์”  ทำพิธีเปิดโดย หลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์) 

                  ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๗  หลวงปู่คร่ำ (พระมงคลศีลาจารย์)  ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินอีกเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารประกอบ ๑ หลัง  เพื่อใช้เป็นห้องผู้บริหาร  ห้องคอมพิวเตอร์              ห้องสหกรณ์และห้องสื่อวัสดุอุปกรณ์  โดยใช้ชื่อว่า  “หลวงปู่คร่ำอุปถัมภ์”

                  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  โรงเรียนวัดวังหว้าได้งบซ่อมแซมอาคารจากงบปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน เป็นเงิน  ๙๑,๙๑๐ บาท  จึงใช้ทำการเปลี่ยนพื้นเวทีของโรงอาหารใหม่และใส่กระจกช่องแสงรอบอาคารทั้งชั้นบนและชั้นล่าง  ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

                  ในปีการศึกษา  ๒๕๔๔  พระปลัดวิรัต  อุปสันโต  เจ้าอาวาสวัดวังหว้า  ได้ความอนุเคราะห์ทำถนนเข้าโรงเรียนใหม่  กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๗๐ เมตร  สิ้นงบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

                  ในปีงบประมาณ ๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังหว้าได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองโดยการสนับสนุนของ  นายเสรี  เจริญรื่น (สมาชิกสภาจังหวัดระยอง)  เป็นจำนวนเงิน    ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  อบจ.ระยอง  แล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อ  วันที่  ๘ มกราคม  ๒๕๔๘  ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ  และได้มีการมอบอาคารโดย          นายเสรี  เจริญรื่น  

                  ในปีการศึกษา  ๒๕๔๗  พระปลัดวิรัต  อุปสันโต  เจ้าอาวาสวัดวังหว้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่โดยเดินไฟฟ้าจากอาคารเรียนไปอาคารอเนกประสงค์แล้วเสร็จ  ใช้เงินไปทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  กว่าบาท  และในปีเดียวกันโรงเรียนได้ขอรื้อถอนอาคารอเนกประสงค์   หลังเก่าได้รับอนุมัติและนำเอาวัสดุที่ใช้การได้สร้างที่ประกอบอาหารเพิ่มเติมในอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่โดยโรงเรียน  มีเงินประเดิมประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท   และได้รับความอนุเคราะห์จากพระปลัดวิรัต  อุปสันโต  เจ้าอาวาสวัดวังหว้า  ร่วมสร้างจนแล้วเสร็จสามารถประกอบอาหารได้  โดยสิ้นเงินทั้งสิ้นประมาณ  ๕๐,๐๐๐  บาท

                  ในปีการศึกษา  ๒๕๔๘  พระปลัดวิรัต  อุปสันโต  เจ้าอาวาสวัดวังหว้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ได้ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ด้านข้างพร้อมทั้งจัดทำอ่างล้างหน้าที่แปรงฟันนักเรียน  ได้ใช้เงินไปทั้งสิ้น ๙๐,๓๓๖ บาท โดยเป็นเงินจากการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ๒๔,๒๗๑ บาท  มูลนิธิหลวงปู่คร่ำ  ๑๕,๐๐๐ บาท  จากการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก  ๒๖,๐๒๒บาท เงินจากการบริจาคในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๘,๕๐๐๐ บาทและพระปลัดวิรัต อุปสันโต  เจ้าอาวาสวัดวังหว้า  ๑๖,๕๔๓  บาท

                  ในปี  ๒๕๔๙  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันย้ายโรงจอดรถที่สร้างโดยพระประเสริฐ  สุวรรณโชติ  เพื่อเป็นที่ซ้อมมวยไปปรับปรุงเป็นห้องสมุดประจำโรงเรียน  ด้านข้างอาคารอเนกประสงค์  เมื่อเดือนมกราคม  ๒๕๔๙

                  ในปี  ๒๕๕๓  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบแปรญัตติ  จำนวน  ๑,๗๐๐,๐๐๐  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๑/๒๖  จำนวน  ๑ หลัง

                  ปัจจุบันโรงเรียนวัดวังหว้า  เปิดสอนตั้งแต่  อนุบาล  ๑-๒  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น  ๑๑๓  คน  มีครูประจำการ  ๘  คน    องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้าได้ขอเปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๑  ห้อง  มีนักเรียน  ๒๒  คน  นายกิฏฏิลาภ  มีลาภ  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน วัดวังหว้า  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-02-25 09:11:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกิฎฎิลาภ มีลาภ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววาสนา สุริยพรรณพงศ์

 • นางกาญจนา ทองคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,326
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: wangwarayong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เหรียญ ทองคำ โทรศัพท์: 0853502413 อีเมล์: reantongkum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]