โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                     1. จัดหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความสมดุล ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม

                     2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทุกรายวิชา

                     3. จักกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ และมีวิจารณญาณในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน

                     4. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลักของศาสนา ให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

                     5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองและพลโลก

                     6. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ในการพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

  เป้าประสงค์

                  1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามสิทธิเท่าเทียมกันและทั่วถึง

                  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

                  3. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

                  4. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีทักษะในการดำรงชีวิต เป็นคนดี อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นไทยและมุ่งสู่สากล

                   5. ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

                   6. โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน

                


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:02:29 น.

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038017238 อีเมล์: watnongkhokmoo.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิชกานต์ เหมเวช โทรศัพท์: 0863839159 อีเมล์: ่jipchill@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]