โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
 
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ  (Mission)

              ๑. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี        ความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

                ๒.  ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักตนเอง มีทัศนคติและกระบวนการ         การคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

                ๓.  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพเป้าประสงค์

                ๔.  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้  อย่างมีประสิทธิภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

    เป้าประสงค์

                มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-07 18:10:39 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวประภาพร วิทยาคม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางภาณุรัช เจริญพิทักษ์

  • นายวิชิต อัมฤทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,046
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-913002 อีเมล์: maenumkoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิชิต อัมฤทธิ์ โทรศัพท์: 0826552698 อีเมล์: amaritwichit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]